Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Babayev Zaur Kamal oğlu

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi

kafedrasının dosenti,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 50-321-16-69; +(994) 012 4796580

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci ildə Şamaxıda anadan olub
 • 1976-1983-cü illərdə ADU-nin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1996-cı illərdə jurnalistikanın nəzəriyyəsi tə təcrübəsi kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 1996-cı ildən jurnalistikanın nəzəriyyəsi tə təcrübəsi kafedrasının baş müəllimidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İnternet-jurnalistika

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2002, Mart, Tiflis, Gürcüstan; Beynəlxalq konfrans "Jurnalistika təhsininin problemləri"
 • 2004, Avqust, Moskva, Rusiya. Simpozium. «Jurnalistikada qender problemləri»
 • 2007, Mart, Tiflis, Gürcüstan, Beynəlxalq konfrans "Jurnalistika təhsili problemləri"
 • 2008, Batumi, Gürcüstan, Beynəlxalq seminar, «İnternet -jurnalistika»

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Kompyuternaya jurnalistika. Bakı, 1994.
 • Azərbaycanda İnternet jurnalistikası: tarixi perspektivləri. Dərs vəsaiti, Bakı, 2007
 • Jurnalistika və sosiologiya. Dərs vəsaiti, B., 2008.
 • Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2007
 • Kütləvi informasiya vasitələri və siyasət (metodik vəsait). «İnam» Plüralizm Mərkəzi, Bakı, 2009
 • Sosiojurnalistika. Elektron dərs vəsaiti. Bakı, 2014
 • Azərbaycan media mühitində onlayn jurnalistika. Dərs vəsaiti. “Bakı Universiteti”, 15 ç.v., 245 s., Bakı, 2018
 • Medianın ənənəvi prinsipləri və internet-jurnalistika. Dərs vəsaiti. 182 s., 11 ç.v. “Tural-nəşr”, Bakı, 2018
 • Həyat ağacım. Kitab. “Tural-nəşr”, 10,5 ç.v., 176 s. Bakı, 2018

Metodik göstəriş və proqramlar

 • Этика журналиста и коммуникационная культура. Proqram. 0,75 ç.v., Bakı, 2018
 • Печатная техника и производство газет. Proqram. 0,75 ç.v., Bakı, 2018
 • Информационная безопасность обществa и журналистика. Proqram. 1,8 ç.v., Bakı, 2018
 • Çap texnikası və qəzet istehsalı.  Proqram. 0,75 ç.v., Bakı, 2018

Məqalələr

 • İnternetdəki elektron qəzetlərinin üstünlükləri və nöqsanları. Bakı Dövlət Untversitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası.№ 2, 2003
 • İnternet-jurnalistika yeni media kimi. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası №3, 2003
 • Некоторое социально-психологические аспекты СМИ. Vestnik Bakinskoqo Universiteta. №1, 2004
 • KİV-in inkişafında İnternetin rolu. Azərbaycanın müasir KİV sistemi: inkişaf meylləri və problemlər. Bakı Dövlət Universiteti. Jurnalistika fakültəsi. H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü və Azərbaycan mili mətbuatının 135 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010
 • Западные стандарты журналистики: возможность их имплементации в Азербайджане. Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyi bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış” adlı elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
 • Qendernoe obrazovanie v Azerbaydjane. Anqliyskiy İnternet sayt www. Vu.. edu 2012
 • Интернет журнвлистика в медиа пространстве Азербайджана. Rossia Sankt - Peterburqskiy Qosudarstvennıy Universitet. Tezisı doklada na nauçno praktiçeskoy konferensii. Aprel, 2012
 • Социальные медиа как неотьемлемая часть современного общества. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
 • Texnokratik cəmiyyətin yaradılmasında informasiyanın rolu və ya əksinə. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 2, 2015
 • İctimai radio: Maarifçilik missiyasının layiqli daşıyıcısı. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 3, 2015
 • İnformasiya cəmiyyətinin forma­­laş­masında informasiya təhlükəsizliyinin yeri və rolu. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 4, 2016
 • Новые возможности новых медиа. East European Sclence Journal 9(25) 86. Varschava. 2017
 • Новые возможности новых медиа. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil. Bakı, 2018
 • İnformasiya cəmiyyətində yeni medianın rolu. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 9, Bakı, 2018
 • Jurnal jurnalistikasının antologiyası. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 9, Bakı, 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009