Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədov Cahangir Əbdüləli oğlu

Milli mətbuat tarixi

kafedrasının müdiri,

Filologiya elmləri doktoru, professor

Telefon nömrəsi: +(994) 12 438 66 82

e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 26 yanvar 1942-ci ildə Ağdamın Novruzlu kəndində anadan olub.
 • 1961-1964-cü illərdə orduda xidmət edib.
 • 1964-1968-ci illərdə ADU-nun jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə " Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat üslubu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2008-ci ildə "Azərbaycanda jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildən BDU Mətbuat tarixi kafedrasına çalışıb.
 • 1999-2005-ci illərdə Mətbuat tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-ci ildən Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiridir.
 • 250 elmi, 1300 publisistik məqalə, 3 monoqrafiya, 4 kitabın müəllifidir.
 • Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı 3
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsüdür.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi.
 • KİV-in hüquqi tənzimlənməsi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Jurnalistika

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2005, Hollandiya: İctimai teleradionun problemləri
 • 2006, Türkiyə: Türk dilli xalqların qurultayı
 • 2007, Moskva: Dövlət Universitetində YUNESKO-nun təşkil etdiyi "Mediaobrazovanie"
 • 2007, Bakı: "Türk dünyası jurnalistikası"
 • 2015, Bakı: “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Avropa Şurasının layihəsi ilə İctimai Televiziya və Radio yayımları haqqında Qanunun hazırlanmasında iştirak edib.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Jurnalistikaya giriş. Bakı, 2001
 • Müasir jurnalistika. Bakı, 2003
 • Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. Bakı, 2006
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik.  «Zərdabi LTD» MMC, 38,5 ç.v., Bakı, 2012
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik.  «Zərdabi LTD» MMC, Bakı, 2012
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi (dərslik). “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2013
 • Jurnalist sənətkarlığı. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, (redaktor), Bakı, 2015
 • Dünya sözə qalacaq... (Ədəbi-tənqidi məqalələr)  “Zərdabi LTD” MMC, Bakı, 2016
 • Xatirələr işığında (Jurnalist İsa Axundovun 75 illik yubileyinə). Kitaba redaktor. “Red N Line”, 106 s., 6,7 ç.v. Bakı, 2017
 • A.Məmmədli. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində azərbaycançılıq. Kitaba redaktor. “Şərq-Qərb”, 224 s., 14 ç.v., Bakı, 2017
 • “525” - zamanın sınağında.  Monoqrafiya. “Zərdabi LTD” MMC, 476 s., 29,75 ç.v. Bakı, 2017
 • Mətbuat tipoloji təhlil konteks­tində. Elmi redaktor. 14 ç.v., Bakı, “Ziya” NPN, 2018
 • Zamanın tələbləri kontekstində.  Medianın ənənəvi prinsipləri və internet-jurnalistika. Ön söz. “Bakı Universiteti”. 245 səh., Bakı, 2018
 • Öncə söz gəldi... “Zərdabi LTD” MMC, 312 səh., Bakı, 2018
 • Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. Redaksiya heyəti. Bakı, 2018

Məqalələr

 • Fəlsəfi publisistika: bu zamanın və bu məkanın tələbi. «Tənqid.net» jurnalı, №8, 2011
 • Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri. «Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012
 • Səlahəddin Xəlilov publisist kimi. Bakı, 2013, “Elm” nəşriyyatı, 2013
 • Zaman sərhəddini aşan klassik publisistika. Bakı, “Füyuzat”jurnalı, №, 2013
 • Jurnalist yaradıcılığının bəzi peşəkarlıq məqamları. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, 2014
 • Müəllimliyin, tədqiqatçılığın və publisistikanın Şirməmməd Hüseynov məktəbi. Biblioqrafiya. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2014
 • Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi. “Füyuzat” jurnalı, № 3, 2014
 • Bədii sözün «Ulduz» rəngi.  «Ulduz»jurnalı, Bakı, «Təhsil» nəşr., 2015
 • Böyük alim, böyük müəllim.  Mir Cəlal, II cilddə, Bakı, «Nurlar» nəşriyyatı, 2015
 • Fəlsəfi publisistikanın müasir problemləri.  «Jurnalistika» seriyası, №3 Bakı, «Elm və Təhsil» nəşriyyatı, 2015
 • Elmi düşüncənin Tofiq Hacıyev mərtəbəsi Prof. DR. Tofiq Hacıyev kitabı. Türklük bilimində bir ömür. Ankara, Akçay Yayınları, 2016
 • Dərslik - hər kəs üçün “Ulduz” jurnalı, № 7, 2016
 • Maarifçilik missiyası yeni dönəm sınağında (Əflatun Amaşovla birgə). Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). III Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Elm və Təhsil, № 6, Bakı, 2017
 • Yurd həsrətinin qürub çağı. Xatirələr işığında (Jurnalist İsa Axundovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş kitab). “Red N Line”, Bakı, 2017
 • Şəxsiyyət və yaradıcılığın uyarlıq meydanı. S.Vəliyeva haqqında yazılanlar: Bitməyən söz. “Zərdabi LTD” MMC, Bakı, 2017
 • Practical indicators of a democratic press fact in mass media of modern Azerbaijan (həmmüəlliflə). Visnyk of the Lviv University. Philosophical political studies. Issue 15, Ukrayna, 2017
 • KİV-in tiplolji sisteminin inkişaf mərhələləri (həmmüəlliflə). "Dil və ədəbiyyat" jurnalı, Bakı, 2018
 • Kitab-ucalığa aparan yolun bələdçisi. “Füyuzat” jurnalı, № 3, Bakı, 2018,
 • Jurnalistika – nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti. Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi. №2 aprel-iyun, Bakı, 2018
 • Azərbaycan Televiziyası milli maraqlar kontekstində.  Jurnalistika (İctimai-siyasi humani­tar elmlər seriyası), №8, Bakı, 2018
 • Senzura: mətbuat azadlığına qadağanın sərt silahı kimi. Filologiya məsələləri. Bakı, №11, Bakı, 2018
 • Jurnalistin yaradıcılıq fəaliyyətində peşə etikası və hüquqi normalar. Jurnalistika (İctimai-siyasi humani­tar elmlər seriyası), №9, Bakı, 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009