Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistika ixtisası üzrə imtahan sualları

DOKTORANTURA

 1. Müasir dünya: qlobal informasiya məkanı
 2. Azərbaycanda elmi dünyagörüşün formalaşmasında «Əkinçi» qəzetinin xidmətləri
 3. Elektron jurnalistikanın spesifik xüsusiyyətləri
 4. Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları
 5. TV və radioda hədəf auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi
 6. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları
 7. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında  dövlətçilik ideyaları
 8. Televiziya və radio məkanının müasir mənzərəsi (akademik R.Mehdiyevin «Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr» məqaləsinə istinadən)
 9. KİV-in hüquqi bazasının formalaşma prosesi
 10. İnformasiyanın qlobal yayılması və qlobal texnologiya
 11. Şimali Amerikada dövri mətbuatın meydana çıxması
 12. Jurnalist yaradıcılığında ictimai maraq prinsipi
 13. Azərbaycan milli mətbuatının tarixi mərhələləri
 14. Müstəqillik dövrü Azərbaycan radiosu və televiziyasının fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar
 15. «Füyuzat» jurnalında milli müstəqillik ideyaları
 16. KİV-in sistemli şəkildə öyrənilməsinin müasir dövr üçün aktuallığı
 17. Azərbaycanda mətbuat azadlığı sosial sifariş və dövlətin iradəsi kimi
 18. ABŞ KİV-i müasir dövrdə
 19. TV və radioda müsahibənin növləri, səciyyəvi xüsusiyyətləri
 20. Jurnalistikada peşə etikasının beynəlxalq təcrübəsi və Azərbaycan media mühiti
 21. «Kütləvi kommunikasiya vasitələri» anlayışının elmi–nəzəri təhlili
 22. Azərbaycan milli mətbuatı tarix və müasirlik müstəvisində
 23. XX əsrdə İngiltərə jurnalistikası
 24. AXC dövründə mətbuatın hüquqi bazasının yaradılması
 25. Özəl televiziya kanalları. Onların meydana gəlməsini şərtləndirən amillər
 26. Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri: dəqiqlik, qərəzsizlik, tərəfsizlik, vicdanlılıq
 27. Televiziya nitqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 28. «Həyat» qəzetində jurnalistika məsələləri
 29. Müasir Azərbaycan mətbuatında oçerk janrına yeni münasibət
 30. Fransa KİV-i XX əsrin axırları və XXI əsrin əvvəllərində
 31. Azərbaycan jurnalistikası tarixini öyrənmənin elmi-nəzəri əsasları
 32. Janrların zamana və ictimai şəraitə görə transformasiya prosesi
 33. Azərbaycanda televiziyanın təşəkkülü (1956) ölkədə KİV sisteminin formalaşma-sını təmin edən amil kimi
 34. «Mətbuat Nizamnaməsi» (1919) Azərbaycanda mətbuat azadlığının təminatçısı kimi
 35. Havas informasiya agentliyi və onun yaradıcısı Şarl-Lui Havas
 36. Almaniya  KİV-i müasir dövrdə
 37. Jurnalistin sosioloji təfəkkürü
 38. Müstəqillik dövründə Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış (XX əsrin 90-cı illəri)
 39. Operativ–informasiya janrlarının əsas mahiyyəti
 40. TV və radio auditoriyasının öyrənilməsi yolları
 41. Jurnalistikanın sosial məsuliyyət modelinin nəzəri əsasları
 42. Elektron jurnalistikada janr anlayışının mahiyyəti
 43. Azərbaycan mətbuatında söz və fikir azadlığı probleminin qoyuluşu (1875-1920)
 44. Azərbaycan radiosunun təşəkkülü və inkişafı
 45. “Vedomosti” ilk rus çap qəzeti kimi
 46. Yeni dünya jurnalistikasının əsas xüsusiyyətləri.
 47. TV və radio jurnalistikasına dair elmi ədəbiyyatın icmalı (2005-2011)
 48. I Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan mətbuatı
 49. Müasir jurnalistikada analitik janrların yeri
 50. Azərbaycan mətbuatı tarixində senzura və senzorlar
 51. «Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri»ndən «Kütləvi informasiya vasitələri»nə keçid mərhələsinin ictimai əsasları
 52. Televiziya yayımının sintetik xarakteri
 53. Böyük Britaniya KİV-i müasir dövrdə
 54. Bədii-publisistik janrları xüsusiləşdirən faktorlar
 55. TV və radioda proqramlaşdırma məsələləri elmi ədəbiyyatda
 56. Türk dilində ilk qəzet-“Təqvimi vəkayi”, onun xüsusiyyətləri
 57. İctimai televiziya və radio: başlıca fəaliyyət prinsipləri
 58. Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinin müasir problemləri
 59. Müstəqil qəzetin iş prinsipləri
 60. Azərbaycan Beynəlxalq radiosu: tarix və müasirlik
 61. Azərbaycanda yeni jurnalistikanın nəzəri və praktik istiqamətləri
 62. Azərbaycanda radio yayımının təşəkkülü və inkişafı
 63. Ü. Hacıbəylinin nəşrlərdə kənarda qalmış mətbu irsi
 64. İnformasiya resurslarının ümumi tipologiyası
 65. XX əsrdə rus jurnalistikası
 66. Nəşrin informasiya siyasəti kontekstində jurnalistin etik normalara münasibəti
 67. Misir dövri mətbuatın yarandığı ilk ərəb ölkəsi kimi
 68. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları rusdilli mətbuatda
 69. Müsahibəyə hazırlıq və müsahiblə ünsiyyət problemi
 70. TV və radioda proqramlaşdırmanın müvəffəqiyyətini təmin edən amillər
 71. Jurnalistin peşə etikasının əsas funksiya və prinsipləri
 72. TV və radioda janr təsnifatına fərqli elmi baxışlar
 73. AXC dövrünün müstəqil mətbuat orqanları və onların tipologiyası
 74. C.Miltonun “Areopagitika” əsəri
 75. Redaksiyanı idarə etmənin metodları
 76. Türkiyənin informasiya agentlikləri və onların informasiya məkanında yeri
 77. TV və radionun təşkilat strukturunun formalaşmasına yayım növlərinin təsiri
 78. Azərbaycan mətbuatı II Dünya müharibəsi dövründə
 79. Jurnalistika dördüncü hakimiyyət rolunda
 80. İnformasiya mənbələri ilə iş prinsipləri
 81. “Təsviri əfkar” qəzeti Türkiyə jurnalistikasında yeni hadisə, İbrahim Şinasinin əsəri  kimi
 82. Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənməsində obyektivlik meyarı
 83. TV və radio reportajlarının səciyyəsi
 84. «Füyuzat» jurnalistika məktəbi  tarixi həqiqətlər və müasir tədqiqlər kontekstində
 85. Jurnalist yaradıcılığında sərlövhə
 86. Jurnalistika demokratiya institutu kimi
 87. TV və radioda yayım cədvəli, onun səciyyəvi cəhətləri
 88. «Molla Nəsrəddin»çi jurnalistlərin ictimai mövqeyi və yaradıcılıq özəllikləri
 89. Jurnalistin peşə xarakteristikası
 90. XX yüzilliyin birinci yarısında Almaniya KİV-nin strukturu
 91. Türkiyədə çap sənətinin yaranması
 92. Elektron jurnalistikanın spesifik xüsusiyyətləri
 93. II Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan yazıçılarının publisistikası
 94. Janr seçimi jurnalistin tipini formalaşdıran faktor rolunda
 95. TV və radioda planlaşdırmanın növləri
 96. Radio KİV sistemində. Problemə müasir baxış
 97. Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları
 98. Azərbaycanda jurnalistika məktəbləri
 99. Teofrast Renodonun “La Qazett”i ilk həftəlik fransız qəzeti kimi
 100. Müasir Azərbaycan televiziya məkanının yaradıcı xarakteristikası

 

 

Dövlət İmtahan Sualları

JURNALİSTİKANIN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TƏCRÜBƏSİ

Əyani şöbə üzrə:

1. Jurnalistikanın beynəlxalq doktrinaları
2. Azərbaycanda KİV qanunvericiliyinin əsas mənbəyi
3. Sosial məsuliyyət mətbuat nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətləri
4.  Jurnalist araşdırmasını janr kimi səciyyələndirən amillər
5. Jurnalistin əsas informasiya mənbələri
6. Yeni jurnalistikanın millilik prinsipləri
7. Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan nəzəri jurnalistikasının inkişafında rolu
8. Mətbuat janrlarının bədii janrlarla müqayisəli təhlili
9. İnformasiya təqdiminin  beynəlxalq prinsipləri
10. Azərbaycanda funksional qəzet tipləri
11. Prioritet xəbəri təyin etmə üsulları
12. Mətbuatın dörd nəzəriyyəsi
13. Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat üslubunun xarakteristikası (sadəlik, aydınlıq, kütləvilik)
14. Peşə etikasının jurnalist peşəkarlığına təsiri
15. Publisistika anlayışının elmi-nəzəri təhlili
16. Müstəqil qəzetin informasiya siyasətinin əsas prinsipləri
17. Müsahibə janrının formatları
18. Müasir nəşriyyatçılıq fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
19. Müasir KİV sistemində mətbuatın yeri
20. Reportajı janr kimi xüsusiləşdirən edən amillər
21. Prezident İlham Əliyev müstəqil qəzetin informasiya siyasəti haqqında
22. Dövlət və özəl KİV-də seçki təbliğatının ümumi cəhətləri
23. Müasir qəzet  dizaynının əsas parametrləri
24. KİV haqqında Qanunda jurnalistin hüquqlarını təsbit edən əsas prinsiplər
25. Jurnalistin konfidensial informasiya mənbəyi ilə işi
26.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elektron qəzetlər
27. KİV- in IV hakimiyyət funksiyası
28. KİV haqqında Qanunda jurnalistin məsuliyyəti
29. Jurnalistin peşə xarakteristikası
30. Oçerkin - bədii publsistik xarakterinin göstəriciləri


Qiyabi şöbə üzrə:

 1. KİV haqqında Qanunda jurnalistin məsuliyyətini tənzimləyən əsas əlamətlər
 2. Müstəqil qəzetin informasiya siyasətinin əsas prinsipləri
 3. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən  elektron qəzetlər
 4. Jurnalistin əsas informasiya mənbələri
 5. Sosial məsuliyyət mətbuat nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətləri
 6. Müsahibə janrının əsas xüsusiyyətləri
 7. Reportajı janr kimi müəyyən edən amillər
 8. Müasir qəzet  dizaynının əsas parametrləri
 9. Oçerkin bədii publsistik xarakterinin göstəriciləri
 10. Mətbuatın dörd nəzəriyyəsi
 11. Mətbuat janrlarını müəyyən edən əsas xüsusiyyətlər
 12. Peşə etikası jurnalistin peşəkarlığını necə ifadə edir
 13. Azərbaycanda KİV qanunvericiliyinin əsas mənbəyi
 14. Yazılı jurnalistikada peşəkar jurnalistin iş xüsusiyyətləri
 15. KİV haqqında Qanunda jurnalistin hüquqlarını təsbit edən əsas prinsiplər
 16. Jurnalistin konfidensial informasiya mənbələri
 17. Jurnalistikanın başlıca funksiyaları
 18. Jurnalist araşdırmasını səciyyələndirən amillər
 19. Nəşriyyatçılıq fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 20. Seçki kampaniyası zamanı  jurnalist fəaliyyətinin hüquqi əsasları
 21. Dövlət və özəl KİV-də seçki təbliğatının ümumi cəhətləri
 22. Yeni jurnalistikanın millilik prinsipləri
 23. Mətbuat üslubunu xarakterizə edən əsas prinsiplər (sadəlik, aydınlıq, kütləvilik)
 24. Seçkilərdə medianın söykəndiyi başlıca prinsiplər
 25. KİV- in IV hakimiyyət funksiyasının əsas mahiyyəti

 

MƏTBUAT TARİXİİDEOLOJİ İŞ METODLARI KAFEDRASI

Əyani şöbə üzrə:

 1. Ə. M. Topçubaşov «Kaspi» qəzetinin redaktoru kimi
 2. Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti
 3. Üzeyir Hacıbəyovun jurnalist fəaliyyəti
 4. Əhməd Cəfəroğlunun publisistik fəaliyyəti
 5. Əhməd bəy Ağaoğlunun publisistik fəaliyyəti
 6. «Varlıq» jurnalının nəşri tarixi və müəllifləri
 7. «Yeni Qafqaziya» jurnalında Azərbaycan istiqlalı mövzusu
 8. Müstəqillik dövrünün ədəbi-bədii jurnalları (1990-2010)
 9. Əziz Mirəhmədovun mətbuat tarixinə dair tədqiqatları
 10. Şirməmməd Hüseynov  mətbuat tarixinin tədqiqatçısı kimi


II (orta)

 1. Əkinçi» qəzetinin yaradıcılıq  ənənələri  və müasir Azərbaycan jurnalistikası
 2. S. Ünsizadə «Ziya»  («Ziyayi-Qafqaziyyə»)  qəzetinin redaktoru kimi
 3. XIX əsrdə Azərbaycanda rusdilli mətbuat
 4. «Füyuzat» jurnalının nəşr tarixi və müəllifləri
 5. «Molla Nəsrəddin» jurnalı və dövrün problemləri
 6. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)
 7. AXC dövrü mətbuatının əsas mövzuları
 8. Mollanəsrəddinçi jurnalistlər
 9. Füyuzatçı jurnalistlər
 10. Klassik jurnalistika ənənələri və müasir publisistika


III (mürəkkəb)

 1. Azərbaycan mətbuatı tarixini öyrənməyin müasir prinsipləri
 2. Azərbaycan mətbuatı tarixinə dair sovet dövrü tədqiqatlarında metodoloji ziddiyyətlər
 3. Azərbaycan mətbuatı və senzura
 4. «Kaspi» qəzeti Azərbaycan ziyalılarının tribunası kimi (XIX əsrin 90-cı illəri)
 5. 1920-30-cu illər Azərbaycan mətbuatının təsnifatı
 6. Cənubi Azərbaycanda məşrutə dövrü mətbuatı (1905-1911)
 7. 1978-1979-cu illər İran inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycan mətbuatı
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mətbuat (1918-1920)
 9. «Mətbuat haqqında Nizamnamə»nin  (1919)   xarakterik xüsusiyyətləri
 10. Repressiyaya məruz qalmış Azərbaycan publisistləri


Qiyabi şöbə üzrə:

I (sadə)

 1. S. Ünsizadə «Ziya»  («Ziyayi-Qafqaziyyə»)  qəzetinin redaktoru kimi
 2. «Füyuzat» jurnalının nəşr tarixi və müəllifləri
 3. «Şərqi-Rus» qəzetinin nəşri tarixi və müəllifləri
 4. Ə. M. Topçubaşov «Kaspi» qəzetinin redaktoru kimi
 5. M. Ə. Rəsulzadənin İranda mətbu fəaliyyəti  («İrani-nov» qəzeti)
 6. «Azərbaycan yurd bilgisi»nin nəşri tarixi
 7. «Varlıq» jurnalının nəşri tarixi və müəllifləri
 8. «Yeni Qafqaziya» jurnalında Azərbaycan istiqlalı mövzus
 9. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)
 10. Müstəqillik dövrünün ədəbi-bədii jurnalları


II (orta)

 1. XIX əsrdə Azərbaycanda rusdilli mətbuat
 2. Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti
 3. «Kaspi» qəzeti Azərbaycan ziyalılarının tribunası kimi (XIX əsrin 90-cı   illəri)
 4. Üzeyir Hacıbəyovun jurnalist fəaliyyəti
 5. «İrşad» qəzetinin başlıca ideya istiqaməti
 6. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)
 7. 1978-1979-cu illər İran inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycan mətbuatı
 8. AXC dövrü mətbuatının əsas mövzuları
 9. Mollanəsrəddinçi jurnalistlər
 10. Füyuzatçı jurnalistlər


III (mürəkkəb)

 1. Əkinçi» qəzetinin yaradıcılıq  ənənələri  və müasir Azərbaycan jurnalistikası
 2. Tiflis ədəbi mühitinin  Azərbaycan mətbuatının inkişafında rolu
 3. «Kəşkül» qəzetinin üzləşdiyi senzura çətinlikləri və onun bağlanmasında bu amilin rolu
 4. «Molla Nəsrəddin» jurnalı və dövrün problemləri
 5. 1920-30-cu illər Azərbaycan mətbuatının təsnifatı
 6. Əhməd bəy Ağaoğlunun publisistik fəaliyyəti
 7. Cənubi Azərbaycanda məşrutə dövrü mətbuatı (1905-1911)
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mətbuat (1918-1920)
 9. «Mətbuat Nizamnaməsi»nin  (1919)   xarakterik xüsusiyyətləri
 10. Repressiyaya məruz qalmış Azərbaycan publisistləri


TELEVİZİYARADİO JURNALİSTİKASI KAFEDRASI

 1. «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Qanunda dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsinə dair müddəalar
 2. «Televiziya və radio yayımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. Mütəqillik dövrü Azərbaycan televiziya məkanının səciyyəvi cəhətləri
 4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında televiziya və radio yayımı məsələləri
 5. 2005-2011-ci illərdə televiziya və radio jurnalistikasına dair elmi nəşrlərin qısa şərhi
 6. Proqramlaşdırma TV və radio yayımının strategiyasını və taktiki vasitələrini müəyyənləşdirən amil kimi
 7. Televiziya KİV sistemində (tanınmış tədqiqatçıların elmi araşdırmalarına istinadən)
 8. Akademik R.Mehdiyevin “Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr” məqaləsinin əsas müddəaları
 9. Azərbaycan radiosunun inkişaf mərhələləriTV və radioda potensial və real informasiya.
 10. Real informasiyanı şərtləndirən amillər
 11. Azərbaycan Televiziyasının inkişaf mərhələləri
 12. Cəmiyyət və televiziya (qarşılıqlı təsir mexanizmi)
 13. Cəmiyyət və radio (qarşılıqlı təsir mexanizmi)
 14. Televiziya və radio proqramları məzmununun statistik təhlili (kontent-analiz)
 15. Radio və televiziya texnikasının inkişaf tarixinin icmalı
 16. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan radiosu
 17. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu (xarici ölkələrə yayım tarixindən)
 18. Televiziya və radio auditoriyasının mikromodeli anlayışının mahiyyəti
 19. Telemüsahibənin xüsusiyyətləri və proqramlarda onun yeri
 20. Azərbaycanda özəl telekanalların təşəkkülü və müasir inkişaf meylləri
 21. TV-də proqram cədvəlinin formalaşdırılması xüsusiyyətləri
 22. Azərbaycan radiosu: ənənə və müasirlik
 23. TV-də proqram menecerinin iş xüsusiyyətləri
 24. TV-də proqram tipləri (format və janrlar)
 25. İctimai TV-nin mahiyyəti və yayım prinsipləri
 26. TV-də debat proqramının aparıcısına (moderatora) verilən əsas tələblər
 27. Jurnalist stəndapına (kadrda çıxış) verilən başlıca tələblər
 28. TV-də yaradıcı peşələrin xarakteristikası
 29. Xəbərdə lidin yazılmasına qoyulan əsas tələblər
 30. Xəbəryazma texnologiyaları haqqında ümumi məlumat

 

BEYNƏLXALQ  JURNALİSTİKA KAFEDRASI

 1. Sokratın “Mədhiyyə” əsərinin təhlili
 2. Con Miltonun “Areopagitika” əsəri
 3. “La Qazett” ilk fransız qəzeti kimi
 4. “Vedmosti”ilk rus çap qəzeti kimi
 5. Türk dilində ilk qəzet-“Təqvimi-vəkayi”
 6. Asiyanın ərəb ölkələrinin mətbuatı
 7. Afrikanın ərəb ölkələrinin mətbuatı
 8. Misirin “Əl-Əhram” qəzeti XX əsrin ikinci  yarısında
 9. Mark Tvenin “Mən kənd təsərrüfatı qəzetini necə redaktə edirdim” pamfletinin təhlili
 10. Müasir dünya: qlobal informasiya məkanı
 11. ABŞ-ın KİV qanunvericiliyində jurnalistin hüquq və vəzifələri
 12. Böyük Britaniyanın qəzet bazarında vəziyyət
 13. Müasir dövr  Fransa mətbuatının xüsusiyyətləri
 14. Almaniyanın media qrupları
 15. Demokratik mətbuatın  formalaşmasında BMT-nin rolu
 16. Avropa Şurası və KİV
 17. KİV-in inkişafında ATƏT-in rolu
 18. Avropa İttifaqının media sahəsində siyasəti
 19. Şimali Avropa ölkələri jurnalistikasının özəllikləri
 20. Dünya informasiya agentlikləri
 21. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi
 22. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına təsiri
 23. Rusiyanın aparıcı mətbuat orqanları
 24. Türkiyənin müasir media qrupları
 25. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları: BJF
 26. “New York Times” qəzeti bu gün
 27. Beynəlxalq təcrübədə media-məhkəmə münasibətləri
 28. Yeni kommunikasiya strategiyası konsepsiyası
 29. Aparıcı beynəlxalq jurnalist təşkilatları: Beynəlxalq mətbuat institutu
 30. Beynəlxalq sənədlərdə jurnalist etikası məsələləri

 


İxtisas: 5720.01 – Jurnalistika2018-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul üçünİMTAHAN SUALLARI

 1. “Təsviri əfkar” qəzeti Türkiyə jurnalsitkasında yeni hadisə, İbrahim Şinasinin əsəri kimi.
 2. Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənilməsində obyektivlik meyarı.
 3. TV və radio reportajlarının səciyyəsi.
 4. “Füyuzat” jurnalistika məktəbi tarixi həqiqətlər və müasir tədqiqlər kontekstində.
 5. Jurnalist yaradıcılığında sərlövhə.
 6. “Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri”ndən “Kütləvi informasiya vasitələri”nə keçid mərhələsinin ictimai əsasları.
 7. Televiziya yayımının sintetik xarakteri.
 8. Böyük Britaniya KİV-i müasir dövrdə.
 9. Bədii-publisistik janrları xüsusiləşdirən faktorlar.
 10. TV və radioda proqramlaşdırma məsələləri elmi ədəbiyyatda
 11. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları
 12. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında dövlətçilik ideyaları
 13. Televiziya və radio məkanının mənzərəsi (akademik R.Mehdiyevin “Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr” məqaləsinə istinadən)
 14. “KİV-in hüquqi bazasının formalaşma prosesi
 15. İnformasiyanın qlobal yayılması və qlobal texnologiya
 16. Türkiyədə çap sənətinin yaranması.
 17. Elektron jurnalistikanın spesifik xüsusiyyətləri.
 18. II Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan yazıçılarının publisistikası.
 19. Janr seçimi jurnalistin tipini formalaşdıran faktor rolunda.
 20. TV və radioda planlaşdırmanın növləri.
 21. Türk dilində ilk qəzet – “Təqvimi vəkayi”, onun xüsusiyyətləri
 22. İctimai televiziya və radio: başlıca fəaliyyət prinsipləri
 23. Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinin müasir problemləri
 24. Müstəqil qəzetin iş prinsipləri
 25. Azərbaycan beynəlxalq radiosu: tarix və müasirlik
 26. Radio KİV sistemində. Problemə müasir baxış
 27. Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları
 28. Azərbaycanda Jurnalistika məktəbləri
 29. Teofrast Renodonun “La Qazett”i ilk həftəlik fransız qəzeti kimi
 30. Müasir Azərbaycan televiziya  məkanının yaradıcı xarakteristikası
 31. Almaniya KİV-i müasir dövrdə
 32. Jurnalsitin sosioloji təfəkkürü
 33. Müstəqillik dövründə Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış (XX əsrin 90-cı illəri)
 34. Operativ – informasiya janrlarının əsas mahiyyəti
 35. TV və radio auditoriyasının öyrənilməsi yolları
 36. KİV-in sistemli şəkildə öyrənilməsinin müasir dövr üçün aktuallığı
 37. Azərbaycanda mətbuat azadlığı sosial sifariş və dövlətin iradəsi kimi
 38. ABŞ KİV-i müasir dövrdə
 39. TV və radioda müsahibənin növləri, səciyyəvi xüsusiyyətləri
 40. Jurnalistikada peşə etikasının beynəlxalq təcrübəsi və Azərbaycan media  mühiti
 41. Nəşrin informasiya siyasəti kontekstində jurnalistin etik normalara münasibəti
 42. Misir dövri mətbuatın yarandığı ilk ərəb ölkəsi kimi
 43. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları rusdilli mətbuatda
 44. Müsahibəyə hazırlıq və müsahiblə ünsiyyət problemi
 45. TV və radioda proqramlaşdırmanın müvəffəqiyyətini təmin edən amillər
 46. Jurnalistin peşə etikasının əsas funksiya və prinsipləri
 47. TV və radioda janr təsnifatına fərqli elmi baxışlar
 48. AXC dövrünün müstəqil mətbuat orqanları və onların tipologiyası
 49. C.Miltonun “Areopagitika” əsəri
 50. Redaksiyanı idarəetmənin metodları
 51. ABŞ-da ilk qəzetlər
 52. Jurnalist yaradıcılığında ictimai maraq prinsipi
 53. Azərbaycan milli mətbuatının tarixi mərhələləri
 54. Müstəqillik dövrü Azərbaycan radiosu və televiziyasının fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar
 55. “Füyuzat” jurnalında milli müstəqillik ideyaları
 56. Azərbaycanda yeni jurnalistikasının nəzəri və praktik istiqamətləri
 57. Azərbaycanda radio yayımının təşəkkülü və inkişafı
 58. Ü.Hacıbəylinin nəşrlərdə kənarda qalmış mətbu irsi
 59. İnformasiya resurslarının ümumi tipologiyası
 60. XX əsrdə rus jurnalistikası
 61. “Kütləvi kommunikasiya vasitələri” anlayışının elmi-nəzəri təhlili
 62. Azərbaycan milli mətbuatı tarix və müasirlik müstəvisində
 63. XX əsrdə İngiltərə jurnalistikası
 64. AXC dövründə mətbuatın hüquqi bazasının yaradılması
 65. Özəl televiziya kanalları. Onların meydana gəlməsini şərtləndirən amillər
 66. Türkiyənin informasiya agentlikləri və onların informasiya məkanında yeri
 67. TV və radionun təşkilat strukturunun formalaşmasına yayım növlərinin təsiri
 68. Azərbaycan mətbuatı II Dünya müharibəsi dövründə
 69. Jurnalistika dördüncü hakimiyyət rolunda
 70. İnformasiya mənbələri ilə iş prinsipləri
 71. Jurnalistika demokratiya institutu kimi
 72. TV və radioda yayım cədvəli, onun səciyyəvi cəhətləri
 73. “Molla Nəsrəddin”çi jurnalistlərin ictimai mövqeyi və yaradıcılıq özəllikləri
 74. Jurnalistin peşə xarakteristikası
 75. XX yüzilliyin birinci yarısında Almaniya KİV-nin strukturu
 76. Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri: dəqiqlik, qərəzsizlik, tərəfsizlik, vicdanlılıq
 77. Televiziya nitqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 78. “Həyat” qəzetində jurnalistika məsələləri
 79. Müasir Azərbaycan mətbuatında oçerk janrına yeni münasibət
 80. Fransa KİV-i XX əsrin axırları və XXI əsrin əvvəllərində
 81. Yeni dünya jurnalsitikasının əsas xüsusiyyətləri
 82. TV və radio jurnalistikasına dair elmi ədəbiyyatın icmalı (2005-2011)
 83. I Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan mətbuatı
 84. Müasir jurnalistikada analitik janrların yeri
 85. Azərbaycan mətbuatı tarixində senzura və senzorlar
 86. Azərbaycan jurnalistikası tarixini öyrənmənin elmi-nəzəri əsasları
 87. Janrların zamana və ictimai şəraitə görə transformasiya prosesi
 88. Azərbaycanda televiziyanın təşəkkülü (1956) ölkədə KİV sisteminin formalaşmasını təmin edən amil kimi
 89. “Mətbuat Nizamnaməsi” (1919) Azərbaycanda mətbuat azadlığının təminatçısı kimi
 90. Havas informasiya agentliyi və onun yaradıcısı Şarl-Lui Havas
 91. Müasir dünya: qlobal informasiya məkanı
 92. Azərbaycanda elmi dünyagörüşün formalaşmasında “Əkinçi” qəzetinin xdimətləri
 93. Elektron jurnalistikasının spesifik xüsusiyyətləri
 94. Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları
 95. TV və radioda hədəf auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi
 96. Jurnalistikanın sosial məsuliyyət modelinin nəzəri əsasları
 97. Elektron jurnalistikada janr anlayışının mahiyyəti
 98. Azərbaycan mətbuatında söz və fikir azadlığı probleminin qoyuluşu (1875-1920)
 99. Azərbaycan radiosunun təşəkkülü və inkişafı
 100. “Vedomosti” ilk rus çap qəzeti kimi
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009