Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

«Jurnalistika» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahan sualları

1.Müasir dünya: qlobal informasiya məkanı

2.Azərbaycanda elmi dünyagörüşün formalaşmasında «Əkinçi» qəzetinin xidmətləri

3.Elektron jurnalistikanın spesifik xüsusiyyətləri

4.Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları

5.TV və radioda hədəf auditoriyanın müəyyənləşdirilməsi

6.Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları

7.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında  dövlətçilik ideyaları

8.Televiziya və radio məkanının müasir mənzərəsi (akademik R.Mehdiyevin «Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr» məqaləsinə istinadən) KİV-in hüquqi bazasının formalaşma prosesi

9.İnformasiyanın qlobal yayılması və qlobal texnologiya

10.Şimali Amerikada dövri mətbuatın meydana çıxması

11.Jurnalist yaradıcılığında ictimai maraq prinsipi

12.Azərbaycan milli mətbuatının tarixi mərhələləri

13.Müstəqillik dövrü Azərbaycan radiosu və televiziyasının fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar

14.«Füyuzat» jurnalında milli müstəqillik ideyaları

15.KİV-in sistemli şəkildə öyrənilməsinin müasir dövr üçün aktuallığı

16.Azərbaycanda mətbuat azadlığı sosial sifariş və dövlətin iradəsi kimi

17.ABŞ KİV-i müasir dövrdə

18.TV və radioda müsahibənin növləri, səciyyəvi xüsusiyyətləri

19.Jurnalistikada peşə etikasının beynəlxalq təcrübəsi və Azərbaycan media mühiti

20.«Kütləvi kommunikasiya vasitələri» anlayışının elmi–nəzəri təhlili

21.Azərbaycan milli mətbuatı tarix və müasirlik müstəvisində

22.XX əsrdə İngiltərə jurnalistikası

23.AXC dövründə mətbuatın hüquqi bazasının yaradılması

24.Özəl televiziya kanalları. Onların meydana gəlməsini şərtləndirən amillər

25.Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri: dəqiqlik, qərəzsizlik, tərəfsizlik, vicdanlılıq

26.Televiziya nitqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri

27.«Həyat» qəzetində jurnalistika məsələləri

28.Müasir Azərbaycan mətbuatında oçerk janrına yeni münasibət

29.Fransa KİV-i XX əsrin axırları və XXI əsrin əvvəllərində

30.Azərbaycan jurnalistikası tarixini öyrənmənin elmi-nəzəri əsasları

31.Janrların zamana və ictimai şəraitə görə transformasiya prosesi

32.Azərbaycanda televiziyanın təşəkkülü (1956) ölkədə KİV sisteminin formalaşma-sını təmin edən amil kimi

33.«Mətbuat Nizamnaməsi» (1919) Azərbaycanda mətbuat azadlığının təminatçısı kimi

34.Havas informasiya agentliyi və onun yaradıcısı Şarl-Lui Havas

35.Almaniya  KİV-i müasir dövrdə

36.Jurnalistin sosioloji təfəkkürü

37.Müstəqillik dövründə Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış (XX əsrin 90-cı illəri)

38.Operativ–informasiya janrlarının əsas mahiyyəti

39.TV və radio auditoriyasının öyrənilməsi yolları

40.Jurnalistikanın sosial məsuliyyət modelinin nəzəri əsasları

41.Elektron jurnalistikada janr anlayışının mahiyyəti

42.Azərbaycan mətbuatında söz və fikir azadlığı probleminin qoyuluşu (1875-1920)

43.Azərbaycan radiosunun təşəkkülü və inkişafı

44.“Vedomosti” ilk rus çap qəzeti kimi

45.Yeni dünya jurnalistikasının əsas xüsusiyyətləri.

46.TV və radio jurnalistikasına dair elmi ədəbiyyatın icmalı (2005-2011)

47.I Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan mətbuatı

48.Müasir jurnalistikada analitik janrların yeri

49.Azərbaycan mətbuatı tarixində senzura və senzorlar

50.«Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri»ndən «Kütləvi informasiya vasitələri»nə keçid mərhələsinin ictimai əsasları

51.Televiziya yayımının sintetik xarakteri

52.Böyük Britaniya KİV-i müasir dövrdə

53.Bədii-publisistik janrları xüsusiləşdirən faktorlar

54.TV və radioda proqramlaşdırma məsələləri elmi ədəbiyyatda

55.Türk dilində ilk qəzet-“Təqvimi vəkayi”, onun xüsusiyyətləri

56.İctimai televiziya və radio: başlıca fəaliyyət prinsipləri

57.Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinin müasir problemləri

58.Müstəqil qəzetin iş prinsipləri

59.Azərbaycan Beynəlxalq radiosu: tarix və müasirlik

60.Azərbaycanda yeni jurnalistikanın nəzəri və praktik istiqamətləri

61.Azərbaycanda radio yayımının təşəkkülü və inkişafı

62.Ü. Hacıbəylinin nəşrlərdə kənarda qalmış mətbu irsi

63.İnformasiya resurslarının ümumi tipologiyası

64.XX əsrdə rus jurnalistikası

65.Nəşrin informasiya siyasəti kontekstində jurnalistin etik normalara münasibəti

66.Misir dövri mətbuatın yarandığı ilk ərəb ölkəsi kimi

67.XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları rusdilli mətbuatda

68.Müsahibəyə hazırlıq və müsahiblə ünsiyyət problemi

69.TV və radioda proqramlaşdırmanın müvəffəqiyyətini təmin edən amillər

70.Jurnalistin peşə etikasının əsas funksiya və prinsipləri

71.TV və radioda janr təsnifatına fərqli elmi baxışlar

72.AXC dövrünün müstəqil mətbuat orqanları və onların tipologiyası

73.C.Miltonun “Areopagitika” əsəri

74.Redaksiyanı idarə etmənin metodları

75.Türkiyənin informasiya agentlikləri və onların informasiya məkanında yeri

76.TV və radionun təşkilat strukturunun formalaşmasına yayım növlərinin təsiri

77.Azərbaycan mətbuatı II Dünya müharibəsi dövründə

78.Jurnalistika dördüncü hakimiyyət rolunda

79.İnformasiya mənbələri ilə iş prinsipləri

80.“Təsviri əfkar” qəzeti Türkiyə jurnalistikasında yeni hadisə, İbrahim Şinasinin əsəri  kimi

81.Azərbaycan jurnalistikası tarixinin öyrənməsində obyektivlik meyarı

82.TV və radio reportajlarının səciyyəsi

83.«Füyuzat» jurnalistika məktəbi  tarixi həqiqətlər və müasir tədqiqlər kontekstində

84.Jurnalist yaradıcılığında sərlövhə

85.Jurnalistika demokratiya institutu kimi

86.TV və radioda yayım cədvəli, onun səciyyəvi cəhətləri

87.«Molla Nəsrəddin»çi jurnalistlərin ictimai mövqeyi və yaradıcılıq özəllikləri

88.Jurnalistin peşə xarakteristikası

89.XX yüzilliyin birinci yarısında Almaniya KİV-nin strukturu

90.Türkiyədə çap sənətinin yaranması

91.Elektron jurnalistikanın spesifik xüsusiyyətləri

92.II Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan yazıçılarının publisistikası

93.Janr seçimi jurnalistin tipini formalaşdıran faktor rolunda

94.TV və radioda planlaşdırmanın növləri

95.Radio KİV sistemində. Problemə müasir baxış

96.Xəbərdə tərəfsizlik və qərəzsizliyin təmin olunması üsulları

97.Azərbaycanda jurnalistika məktəbləri

98.Teofrast Renodonun “La Qazett”i ilk həftəlik fransız qəzeti kimi

99.Müasir Azərbaycan televiziya məkanının yaradıcı xarakteristikası

 

Dövlət İmtahan Sualları

JURNALİSTİKANIN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TƏCRÜBƏSİ

Əyani şöbə üzrə

1. Jurnalistikanın beynəlxalq doktrinaları
2. Azərbaycanda KİV qanunvericiliyinin əsas mənbəyi
3. Sosial məsuliyyət mətbuat nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətləri
4.  Jurnalist araşdırmasını janr kimi səciyyələndirən amillər
5. Jurnalistin əsas informasiya mənbələri
6. Yeni jurnalistikanın millilik prinsipləri
7. Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan nəzəri jurnalistikasının inkişafında rolu
8. Mətbuat janrlarının bədii janrlarla müqayisəli təhlili
9. İnformasiya təqdiminin  beynəlxalq prinsipləri
10. Azərbaycanda funksional qəzet tipləri
11. Prioritet xəbəri təyin etmə üsulları
12. Mətbuatın dörd nəzəriyyəsi
13. Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat üslubunun xarakteristikası (sadəlik, aydınlıq, kütləvilik)
14. Peşə etikasının jurnalist peşəkarlığına təsiri
15. Publisistika anlayışının elmi-nəzəri təhlili
16. Müstəqil qəzetin informasiya siyasətinin əsas prinsipləri
17. Müsahibə janrının formatları
18. Müasir nəşriyyatçılıq fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
19. Müasir KİV sistemində mətbuatın yeri
20. Reportajı janr kimi xüsusiləşdirən edən amillər
21. Prezident İlham Əliyev müstəqil qəzetin informasiya siyasəti haqqında
22. Dövlət və özəl KİV-də seçki təbliğatının ümumi cəhətləri
23. Müasir qəzet  dizaynının əsas parametrləri
24. KİV haqqında Qanunda jurnalistin hüquqlarını təsbit edən əsas prinsiplər
25. Jurnalistin konfidensial informasiya mənbəyi ilə işi
26.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elektron qəzetlər
27. KİV- in IV hakimiyyət funksiyası
28. KİV haqqında Qanunda jurnalistin məsuliyyəti
29. Jurnalistin peşə xarakteristikası
30. Oçerkin - bədii publsistik xarakterinin göstəriciləri


Qiyabi şöbə üzrə

 1. KİV haqqında Qanunda jurnalistin məsuliyyətini tənzimləyən əsas əlamətlər
 2. Müstəqil qəzetin informasiya siyasətinin əsas prinsipləri
 3. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən  elektron qəzetlər
 4. Jurnalistin əsas informasiya mənbələri
 5. Sosial məsuliyyət mətbuat nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətləri
 6. Müsahibə janrının əsas xüsusiyyətləri
 7. Reportajı janr kimi müəyyən edən amillər
 8. Müasir qəzet  dizaynının əsas parametrləri
 9. Oçerkin bədii publsistik xarakterinin göstəriciləri
 10. Mətbuatın dörd nəzəriyyəsi
 11. Mətbuat janrlarını müəyyən edən əsas xüsusiyyətlər
 12. Peşə etikası jurnalistin peşəkarlığını necə ifadə edir
 13. Azərbaycanda KİV qanunvericiliyinin əsas mənbəyi
 14. Yazılı jurnalistikada peşəkar jurnalistin iş xüsusiyyətləri
 15. KİV haqqında Qanunda jurnalistin hüquqlarını təsbit edən əsas prinsiplər
 16. Jurnalistin konfidensial informasiya mənbələri
 17. Jurnalistikanın başlıca funksiyaları
 18. Jurnalist araşdırmasını səciyyələndirən amillər
 19. Nəşriyyatçılıq fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 20. Seçki kampaniyası zamanı  jurnalist fəaliyyətinin hüquqi əsasları
 21. Dövlət və özəl KİV-də seçki təbliğatının ümumi cəhətləri
 22. Yeni jurnalistikanın millilik prinsipləri
 23. Mətbuat üslubunu xarakterizə edən əsas prinsiplər (sadəlik, aydınlıq, kütləvilik)
 24. Seçkilərdə medianın söykəndiyi başlıca prinsiplər
 25. KİV- in IV hakimiyyət funksiyasının əsas mahiyyəti

 

MƏTBUAT TARİXİİDEOLOJİ İŞ METODLARI KAFEDRASI

Əyani şöbə üzrə

 1. Ə. M. Topçubaşov «Kaspi» qəzetinin redaktoru kimi
 2. Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti
 3. Üzeyir Hacıbəyovun jurnalist fəaliyyəti
 4. Əhməd Cəfəroğlunun publisistik fəaliyyəti
 5. Əhməd bəy Ağaoğlunun publisistik fəaliyyəti
 6. «Varlıq» jurnalının nəşri tarixi və müəllifləri
 7. «Yeni Qafqaziya» jurnalında Azərbaycan istiqlalı mövzusu
 8. Müstəqillik dövrünün ədəbi-bədii jurnalları (1990-2010)
 9. Əziz Mirəhmədovun mətbuat tarixinə dair tədqiqatları
 10. Şirməmməd Hüseynov  mətbuat tarixinin tədqiqatçısı kimi

II (orta)

 1. Əkinçi» qəzetinin yaradıcılıq  ənənələri  və müasir Azərbaycan jurnalistikası
 2. S. Ünsizadə «Ziya»  («Ziyayi-Qafqaziyyə»)  qəzetinin redaktoru kimi
 3. XIX əsrdə Azərbaycanda rusdilli mətbuat
 4. «Füyuzat» jurnalının nəşr tarixi və müəllifləri
 5. «Molla Nəsrəddin» jurnalı və dövrün problemləri
 6. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)
 7. AXC dövrü mətbuatının əsas mövzuları
 8. Mollanəsrəddinçi jurnalistlər
 9. Füyuzatçı jurnalistlər
 10. Klassik jurnalistika ənənələri və müasir publisistika

III (mürəkkəb)

 1. Azərbaycan mətbuatı tarixini öyrənməyin müasir prinsipləri
 2. Azərbaycan mətbuatı tarixinə dair sovet dövrü tədqiqatlarında metodoloji ziddiyyətlər
 3. Azərbaycan mətbuatı və senzura
 4. «Kaspi» qəzeti Azərbaycan ziyalılarının tribunası kimi (XIX əsrin 90-cı illəri)
 5. 1920-30-cu illər Azərbaycan mətbuatının təsnifatı
 6. Cənubi Azərbaycanda məşrutə dövrü mətbuatı (1905-1911)
 7. 1978-1979-cu illər İran inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycan mətbuatı
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mətbuat (1918-1920)
 9. «Mətbuat haqqında Nizamnamə»nin  (1919)   xarakterik xüsusiyyətləri
 10. Repressiyaya məruz qalmış Azərbaycan publisistləri


Qiyabi şöbə üzrə

I (sadə)

 1. S. Ünsizadə «Ziya»  («Ziyayi-Qafqaziyyə»)  qəzetinin redaktoru kimi
 2. «Füyuzat» jurnalının nəşr tarixi və müəllifləri
 3. «Şərqi-Rus» qəzetinin nəşri tarixi və müəllifləri
 4. Ə. M. Topçubaşov        «Kaspi» qəzetinin redaktoru kimi
 5. M. Ə. Rəsulzadənin İranda mətbu fəaliyyəti  («İrani-nov» qəzeti)
 6. «Azərbaycan yurd bilgisi»nin nəşri tarixi
 7. «Varlıq» jurnalının nəşri tarixi və müəllifləri
 8. «Yeni Qafqaziya» jurnalında Azərbaycan istiqlalı mövzus
 9. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)

10.  Müstəqillik dövrünün ədəbi-bədii jurnalları

II (orta)

 1. XIX əsrdə Azərbaycanda rusdilli mətbuat
 2. Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti
 3. «Kaspi» qəzeti Azərbaycan ziyalılarının tribunası kimi (XIX əsrin 90-cı   illəri)
 4. Üzeyir Hacıbəyovun jurnalist fəaliyyəti
 5. «İrşad» qəzetinin başlıca ideya istiqaməti
 6. Müstəqillik  dövrünün ilk yeni  mətbuat orqanları (1990-2010)
  1. 1978-1979-cu illər İran inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycan mətbuatı
  2. AXC dövrü mətbuatının əsas mövzuları
  3. Mollanəsrəddinçi jurnalistlər

10. Füyuzatçı jurnalistlər

III (mürəkkəb)

 1. Əkinçi» qəzetinin yaradıcılıq  ənənələri  və müasir Azərbaycan jurnalistikası
 2. Tiflis ədəbi mühitinin  Azərbaycan mətbuatının inkişafında rolu
 3. «Kəşkül» qəzetinin üzləşdiyi senzura çətinlikləri və onun bağlanmasında bu amilin rolu
 4. «Molla Nəsrəddin» jurnalı və dövrün problemləri
 5. 1920-30-cu illər Azərbaycan mətbuatının təsnifatı
 6. Əhməd bəy Ağaoğlunun publisistik fəaliyyəti
 7. Cənubi Azərbaycanda məşrutə dövrü mətbuatı (1905-1911)
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə mətbuat (1918-1920)
 9. «Mətbuat Nizamnaməsi»nin  (1919)   xarakterik xüsusiyyətləri
 10. Repressiyaya məruz qalmış Azərbaycan publisistləri

TELEVİZİYARADİO JURNALİSTİKASI KAFEDRASI

 1. «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Qanunda dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsinə dair müddəalar
 2. «Televiziya və radio yayımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. Mütəqillik dövrü Azərbaycan televiziya məkanının səciyyəvi cəhətləri
 4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında televiziya və radio yayımı məsələləri
 5. 2005-2011-ci illərdə televiziya və radio jurnalistikasına dair elmi nəşrlərin qısa şərhi
 6. Proqramlaşdırma TV və radio yayımının strategiyasını və taktiki vasitələrini müəyyənləşdirən amil kimi
 7. Televiziya KİV sistemində (tanınmış tədqiqatçıların elmi araşdırmalarına istinadən)
 8. Akademik R.Mehdiyevin “Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr” məqaləsinin əsas müddəaları
 9. Azərbaycan radiosunun inkişaf mərhələləri

10. TV və radioda potensial və real informasiya. Real informasiyanı şərtləndirən amillər

11. Azərbaycan Televiziyasının inkişaf mərhələləri

12. Cəmiyyət və televiziya (qarşılıqlı təsir mexanizmi)

13. Cəmiyyət və radio (qarşılıqlı təsir mexanizmi)

14. Televiziya və radio proqramları məzmununun statistik təhlili (kontent-analiz)

15. Radio və televiziya texnikasının inkişaf tarixinin icmalı

16. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan radiosu

17. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu (xarici ölkələrə yayım tarixindən)

18. Televiziya və radio auditoriyasının mikromodeli anlayışının mahiyyəti

19. Telemüsahibənin xüsusiyyətləri və proqramlarda onun yeri

20. Azərbaycanda özəl telekanalların təşəkkülü və müasir inkişaf meylləri

21. TV-də proqram cədvəlinin formalaşdırılması xüsusiyyətləri

22. Azərbaycan radiosu: ənənə və müasirlik

23. TV-də proqram menecerinin iş xüsusiyyətləri

24. TV-də proqram tipləri (format və janrlar)

25. İctimai TV-nin mahiyyəti və yayım prinsipləri

26. TV-də debat proqramının aparıcısına (moderatora) verilən əsas tələblər

27. Jurnalist stəndapına (kadrda çıxış) verilən başlıca tələblər

28. TV-də yaradıcı peşələrin xarakteristikası

29. Xəbərdə lidin yazılmasına qoyulan əsas tələblər

30. Xəbəryazma texnologiyaları haqqında ümumi məlumat

 

BEYNƏLXALQ  JURNALİSTİKA KAFEDRASI

 1. İsokratın “Mədhiyyə” əsərinin təhlili
 2. Con Miltonun “Areopagitika” əsəri
 3. “La Qazett” ilk fransız qəzeti kimi
 4. “Vedmosti”ilk rus çap qəzeti kimi
 5. Türk dilində ilk qəzet-“Təqvimi-vəkayi”
 6. Asiyanın ərəb ölkələrinin mətbuatı
 7. Afrikanın ərəb ölkələrinin mətbuatı
 8. Misirin “Əl-Əhram” qəzeti XX əsrin ikinci  yarısında
 9. Mark Tvenin “Mən kənd təsərrüfatı qəzetini necə redaktə edirdim” pamfletinin təhlili

10. Müasir dünya: qlobal informasiya məkanı

11. ABŞ-ın KİV qanunvericiliyində jurnalistin hüquq və vəzifələri

12.  Böyük Britaniyanın qəzet bazarında vəziyyət

13. Müasir dövr  Fransa mətbuatının xüsusiyyətləri

14. Almaniyanın media qrupları

15. Demokratik mətbuatın  formalaşmasında  BMT-nin rolu

16. Avropa Şurası və KİV

17. KİV-in inkişafında  ATƏT-in rolu

18. Avropa İttifaqının media sahəsində siyasəti

19. Şimali Avropa ölkələri jurnalistikasının özəllikləri

20. Dünya informasiya agentlikləri

21. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi

22. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına təsiri

23. Rusiyanın aparıcı mətbuat orqanları

24. Türkiyənin müasir media qrupları

25. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları: BJF

26.  “New York Times” qəzeti bu gün

27. Beynəlxalq təcrübədə media-məhkəmə münasibətləri

28. Yeni kommunikasiya strategiyası konsepsiyası

29. Aparıcı beynəlxalq jurnalist təşkilatları: Beynəlxalq mətbuat institutu

30. Beynəlxalq sənədlərdə jurnalist etikası məsələləri

 

 

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009