Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Hacıyeva Lalə Osman qızı

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi tə təcrübəsi kafedrasını dosenti,

filologiya elmləri namizədi

iş telefonu: +(994) 12 438 66 82

e-mail: lalaosman@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub
 • 1979-cu ildə əmək fəaliyyətinə başlayıb, yerli dövrü mətbuatın aparıcı organlarında və Britaniya yayım korporasiyası BBC-nin Azərbaycan xidmətində çalişıb
 • 1996-cı ildə ilin ən yaxşı jurnalisti kimi "Zərdabi" mukafatına layiq görülüb

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı ildə BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib
 • 2006-ci ildə “Əhmədbəy Ağayevin publisistikası ("Kaspi" gəzetinin materialları əsasında)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Müxtəlif illərdə «Molodej Azerbaydjana», «Bakinskiy raboçiy», «Mədəniyyet» gəzetləri redaksiyaları, BBC radiosunun Azərbaycan xidmətində çalışıb
 • 1994-2000- ci illərdə BDU beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin müəllimi olub
 • 2000-ci ildən BDU Jurnalistika fakültəsi jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müəllimidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir jurnalistikanın problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Kaspi» - Əhmədbəy Ağayevin fırtınalı yaradıcılıq meydanı. «Azərbaycan mətbuatı bu gün» jurnalı, №9. Bakı, 2003
 • Əhmədbəy Ağayevin yaradıcılığında müsəlman aləmi. Azərbaycan Respublikası «Təhsil» Cəmiyyəti «Bilgi» dərgisi. Sosial bilgilər, №1. Bakı, 2004
 • Polojenie jenhinı v musulğmanskom mire v oüenke Axmedbeka Aqaeva. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4(42). Bakı, 2004
 • Əhmədbəy Ağayev birinci rus inqilabı ərəfəsində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. «Elm» nəşriyyatı. Məruzələr. LX Cild, №5-6. Bakı, 2004
 • Əhmədbəy Ağayevin türkçülük məfkurəsi və «sərbəst insanlar ölkəsi» haqqında düşüncələri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4(46). Bakı, 2005
 • Parlaq qələm sahibi. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi. BDU Jurnalitsika fakültəsi. «İrşad-100» («İrşad» qəzetinin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları) 16 dekabr 2005. Bakı, 2006
 • Əhmədbəy Ağayevin «Kaspi» qəzetində dərc olunmuş hekayələri. «Azərbaycan». №4, Bakı, 2006
 • Qafgazda rus dilində mətbuatın təşəkkülü Rusiyanın müstəmləkə siyasətinin nəticəsi kimi. Filologiya məsələləri, №3, Bakı, 2008
 • Зарождение и развитие русской общественной мысли в Азербайджане. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Еже­мес­ячный научный наук. № 5 май M.,2009
 • Ə.Ağaoğlunun publisistikasına dair. «Qarabağ: dünən, bu gün və sabah» mövzusunda Qarabağ general-qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olun­muş VIII elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2009
 • Из истории книгопечатания на Кавказе. Бакы Университетинин Хябярляри. Щуманитар елмляр серийасы. №1, 2009
 • Роль газеты «Бакинские известия» в развитии нефтяного дела в Баку. «Dirçəliş- ХХIəsr» jurnalı, Bakı, № 143-144, 2010
 • Русскоязычная печать армян в Баку накануне первой революции. «Dirçəliş-XXI əsr», №153-154, 2011
 • Влияние Манифеста 17 октября 1905 года на развитие печати в Азербайджане. «Filologiya məsələləri», № 10, 2011
 • Из истории большевистской русскоязычной печати в Азербайджане. «Dil və ədəbiyyat», 2011
 • Становление русской общественной мысли в Азербайджане. – Языковая картина мира и творческая личность в условиях трансграничья (tezis). Материалы международной научно-практической конференции.Чита. ЗабГГПУ, 2011
 • Газета «Бакинский Листок» - Первое Периодическое Издание В Азербайджане. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi və publisisti, əməkdar jurnalist, professor N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” Respublika elmi-praktik konfransının materialı Bakı, 2011
 • Əhmədbəy Ağaoğlunun publisistikası. Monoqrafiya. “Elm və təhsil”, Bakı, 2012
 • Полемическая устремленность газеты «Бакинский Листок». “Tarix və onun problemləri” журналы, №1, Bakı, 2012
 • Из истории сатирических журналов на русском языке, издававшихся в Баку в начале ХХ столетия. Beynəlxalq elmi- nəzəri konfransın materialları. "Bakı Universiteti", 2012
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009