Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

İsayeva Arzu Nəsimi qızı


Multimedia və elektron

kommunikasiya

kafedrasının müəllimi,

Filologiya üzrə fəlsəfə

doktoru

Tel: +(994) 539 02 96

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1991-2001-ci illərdə 212 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • Ailəlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2005- ci illərdə "Təfəkkür" Universiteti, Jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 2005-2008- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2017-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • İnformasiya cəmiyyətinin yaradılmasında jurnalistikanın rolu. “Azərbay­ca­nın müasir KİV sistemi­nin aktual problem­ləri”  Professor T.Rüstəmovun 70 illik yubileyinə həsr olun­mu­­ş elmi-praktik konfran­sın materialları. Bakı, 2006
 • Azərbaycan: informasiya cə­miyyətinə doğru. “Azərbaycanın müasir KİV sistemi­nin aktual problem­ləri”­ Professor T.Rüstəmovun 70 illik yubileyinə həsr olun­mu­­ş elmi-prak­tik konfran­sın mate­rialları. Bakı, 2006
 • Azərbaycanda televiziya sis­­te­mi­­­nin forma­laş­ması və inkişaf prosesi. “Azərbaycanda jurna­lis­ti­kanın aktual prob­lem­ləri”­ Bakı Dövlət Uni­ver­sitetinin 90 illik yubi­leyinə həsr olunmuş elmi­­­-praktik konf­ran­sın mate­ialları, 3 may 2009­. ­Ba­kı, 20­09­
 • AzTV-də efirə gedən verilişlərin Azərbay­can ədəbi dil norma­larına uyğunluğu. Dil və ədəbiyyat jurnalı. № 2 (73), Bakı, 2010
 • Телевидение и современность в Азербайджане. Молодой учёный, №7(18), Чита: изд-во «Молодой учё­ный», 2010
 • AzTV-də efirə gedən verlişlərin tələffüs üslubları. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, № 6, 2010
 • Internet-Televizion: New Broadcasting Model of the century. Copyright by Wydawnict KUL, Lublin 2011
 • Azərbaycan media­məkanında televizi­yaların tipoloji sist­­­e­mi. Humanitar elmlərin öyrənil­mə­sinin­ aktual problemləri. Ali mək­təb­lərarası elmi məqalələr məcmu­əsi. №2, Bakı: Mütərcim, 2011
 • Динамика разви­тия системы азер­бай­джанс­кого те­ле­­­ви­­дения в период неза­ви­си­мос­ти. Языковая картина мира и творческая  личность в усло­виях трансграничья. Чита, ЗабГГПУ, 2011
 • Azərbaycan telejur­na­listikasının aktual problemləri. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qlo­bal­laşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” Respublika el­mi-praktik konfransının materi­al­ları, 21-22dekabr 2011, Bakı, 2011
 • Общие закономер­нос­ти развития сис­те­мы СМИ Азербай­джана и первые шаги телевидения в этой системе. Dynamics of human intelligence evolution, moral and aesthetic üorld perception and artistic creation (Materials digest of the XX İnternational Scientific and Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championships in construction sciences, architecture, culturo­logy and study of art, London, 2012
 • Исторические тенденции развития азербайджанского телеви­дения. Гiлея: науковий вiсник. Збiрник наукових прац/ Гол. Ред. В.М.Вашкевич. – К.:ВIР УАН, Випуск75 (№8), 2013
 • Новая модель на телеви­зи­онном прос­­т­ранс­тве Азер­­­­­байджана. “Jurnalistikanın nə­zə­ri konsep­siyaları və mət­buat təcrübəsi” I Beynəlxalq elmi–nə­zə­ri konfransın mate­rialları, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012
 • Поиск новых форм телепрограмм. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 1, 2013
 • Исторические тенденции развития азербайджанского телевидения и радио. Filologiya məsələləri, № 4, Bakı: Elm və təhsil, 2013
 • Тенденции развития азербайджанского телевидения. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Общественно-культурологические и гуманитарные науки», Москва: Изд-во МГОУ, 2013
 • Telejurnalistikanın ye­ni yaradıcılıq prin­sipləri və Azərbaycan gerçəkliyi. Kitabşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. Mütərcim, №1. 152, 2013
 • A new model of Television on the TV Space of Azerbaijan. Modern science, № 4 (апрель), 2017
 • Исторические тенденции развития азербайджанского телевидения и радио. Казахский национальный педагогический  университет имени Абая , Серия  «Филологические науки» № 4(62) 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009