Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

İsayeva Arzu Nəsimi qızı

Jurnalistika fakültəsi, tyutor

İş telefonu: +(994) 12 510 09 17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1991-2001-ci illərdə 212 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • Ailəlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2005- ci illərdə "Təfəkkür" Universiteti, Jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 2005-2008- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2017-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • İnformasiya cəmiyyətinin yaradılmasında jurnalistikanın rolu,"Azərbaycanın müasir KİV sisteminin aktual problemləri". Bakı, 2006
 • Azərbaycan: informasiya cəmiyyətinə dogru, ,"Azərbaycanın müasir KİV sisteminin aktual problemləri". Bakı, 2006
 • Azərbaycanda televiziya sis­­te­mi­­­nin forma­laş­ması və inkişaf prosesi. Azərbaycanda jurna­lis­ti­kanın aktual prob­lem­ləri. Bakı Dövlət Uni­ver­sitetinin 90 illik yubi­leyinə həsr olunmuş elmi­­­-praktik konf­ran­sın mate­ialları, Ba­kı, 20­09­
 • AzTV-də efirə gedən verilişlərin Azərbay­can ədəbi dil norma­larına uyğunluğu. Dil və ədəbiyyat jurnalı, № 2 (73),”Ləman nəşr-poliqr.MMC”, Bakı, 2010
 • Телевидение и современность в Азербайджане. Молодой учёный, №7(18), Чита: изд-во «Молодой учё­ный», 2010
 • AzTV-də efirə gedən verlişlərin tələffüs üslubları. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, № 6, 2010
 • Internet-Televizion: New Broadcasting Model of the century. Copyright by Wydawnict KUL, Lublin 2011
 • Динамика разви­тия системы азер­бай­джанс­кого те­ле­­­ви­­дения в период неза­ви­си­мос­ти. Языковая картина мира и творческая  личность в усло­виях трансграничья. Чита, ЗабГГПУ, 2011
 • Исторические тенденции развития азербайджанского телеви­дения. Гилея: науковий вiсник. Збiрник наукових прац/ Гол. Ред. В.М.Вашкевич. К.ВIР УАН, Випуск75 (№8), 2013
 • Поиск новых форм телепрограмм. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 1, 2013
 • Исторические тенденции развития азербайджанского телевидения и радио. Filologiya məsələləri, № 4, Bakı, 2013
 • Тенденции развития азербайджанского телевидения. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Общественно-культурологические и гуманитарные науки», Москва: Изд-во МГОУ, 2013
 • A new model of Television on the TV Space of Azerbaijan. Modern science, № 4 (апрель), 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009