Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Həsənova Sevil Qiyas qızı

Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının dosenti,

Pedoqoji elmlər namizədi

iş telefonu: +(994) 12 510 09 17

e-mail: sevilqiyas@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci ildə anadan olub.
 • 1975-1980-ci illərdə BDU Jurnalistika fakultəsində təhsil alıb.
 • 2000-2005- ci illərdə Təhsil Problemləri İnstitutunda "Ümumtəhsil" şöbəsinin dissertantı olub.
 • Ailəlidir, 3 övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio verilişləri komitəsində redaktor vəzifəsində çalışıb.
 • 1985-1990-cı illərdə Qazax Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 1990-1993-cü illərdə Mingəçevir Politexnik Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradio verilişləri şirkətində böyük redaktor vəzifəsində çalışıb.
 • 2000-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir filialında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 2008-ci ildən Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının müəllimidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • KİV sistemində gənclərin yeri və rolu

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • H.Cavidin "İblis" faciəsinin əsas qayəsi. Elm, ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət. Bakı, 2003
 • Ümumtəhsil məktəblərində H.Cavidin tədrisi tarixindən. Xəzər xəbərlər: elmi kütləvi, bədii-publisistik toplu, №10. Bakı, 2004
 • H.Cavidin "Səyavuş" pyesində bütöv mənəvi xarakter ideyalı. Sosial-siyasi problemlər, 6-cı buraxılış. Bakı, 2004
 • Orta ümumtəhsil məktəblərinin XI sinfində Hüseyn Cavidin "Səyavuş" faciəsinin öyrədilməsinin şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri. Humanitar elmlərin öyrənliməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, №4. Bakı, 2004
 • XI sinifdə Hüseyn Cavidin bioqrafiyasına dair məlumatın verilməsi və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə onun təsiri. Pedoqoji Universitetin xəbərləri, №3. Bakı, 2004
 • Müasir KİV və dilimiz. (AMEA-nın Folklor İnstitutunun “Elmi axtarışlar” jurnalı. (II buraxılış) Bakı, 2011
 • Ədəbi dilimiz ekranda. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi”. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2012
 • Türkçülük və H.Cavid. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4(84), Bakı, 2012
 • Hüseyn Cavid yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. Monoqrafiya.Elm, Bakı, 2013
 • H.Cavid yaradıcılığında təlim tərbiyə məsələləri. Filologiya məsələləri. № 6, Bakı, 2013
 • Hüseyn Cavid publisistikası. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 3(87). Bakı, 2013
 • Dövrü mətbuatda H.Cavidin elmi-publisistik məqalələr”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №2(86), Bakı, 2013
 • Milli azadlıq və türkçülük ideyalarının təbliği.  Filologiya məsələləri, № 4, 2014
 • Publisitikada özünüdərk problemləri. BDU-nun Xəbərləri. Bakı, 2014
 • H.Cavid publisitikasında ictimai ideya. ADPİ-nin xəbərələri. Bakı, 2014
 • Sovet mətbuatında H.Cavid yaradıcılığına münasibət. BDU-nun Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2014
 • 1920-30-cu illərdə Hüseyn Cavidə ideoloji münasibət. AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat inistitutunun elmi əsərləri. “Ədəbiyyat məcmuəsi”, №1. Bakı, 2015
 • Cavidşünaslığa qaydışın zəruriliyi və mətbuatda əksi.BDU. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2(94). Bakı, 2015
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə H.Cavidin fəaliyyəti. BDU. “Xəbərlər”. Humanitar elmlər seriyası. №2, Bakı, 2015
 • Hüseyn Cavid yaradıcılığı Türk ədəbiyyatında. BDU Xəbərləri. №4, 2015
 • H.Cavidin lirik-romantik şeirləri mətbuatında. BDU. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2(98). Bakı, 2016
 • Cavidşünaslığın yeni inkişaf mərhələsi. AMEA. N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat inistitutunun elmi əsərləri. 28-ci cild, 2016
 • H.Cavidin yaradıcılığı mətbuatda. Monoqrafiya. Ləman nəşriyyat-poliqrafiya MMC. 310 səh., Bakı, 2017
 • Azərbaycan romantizminin görkəmli nümayəndəsi. AMEA-nın xəbərləri. №1, "Elm", Bakı, 2017
 • 90-cı illərdən sonra Cavidşünaslığa münasibət. AMEA-nın xəbərləri. №3, "Elm", Bakı, 2017
Щцсейн Ъавидин йарадыъылыъы мятбуатда. Монографийа. Ляман няшриййат полиграфийа ММЪ, 310 с., Бакы, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009