Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistikanın elminin tarixi və inkişafı

Fənnin məqsədi: Jurnalistikanın   öyrənilməsində keçdiyi tarixi mərhələləri, faktları, hadisələri bilmək xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan  jurnalistika elminin inkişafını izləmək, onun əldə etdiyi nailiyyətləri bir daha sərf-nəzər etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Tələbə  jurnalistika elminin  keçdiyi mərhələləri öyrənməklə qarşıda hansı problemlərin durduğunu, həlli vacib olan məsələlərin zəruriliyini bir daha dərk edir və gələcək elmi yaradıcılığında onlara xüsusi diqqət ayırmağa səy göstərir.

Fənnin əhəmiyyəti: Fənnin tədrisi zamanı əldə olunan biliklər magistranta daha məqsədəuyğun fəaliyyət göstərməyə və tədqiqat işini dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa imkan yaradır. Nəticədə əldə olunan nailiyyətlər nəinki bu günkü elmin inkişafını təmin edir, hətta gələcək araşdırmaların da yüksək elmi səviyyədə aparılmasına zəmin hazırlayır.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009