Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi-1

Fənnin məqsədi: “Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 1” fundamental əsas fənninin tədrisində müasir mətbuat nəzəriyyələri, nəzəri məktəblər və bu nəzəriyyələrin Azərbaycan media məkanında tətbiqi, mətbuat janrları, bu janrların praktik yaradıcılıqda yeri kimi məsələlər qoyulur. Fənnin tədrisindən əsas məqsəd tələbələrə jurnalistikaya dair nəzəri biliklərin praktikada tətbiqi yollarını aşılamaqdır. Kursun tədrisi prosesində jurnalistikanın nəzəri məsələlərinin həm seminar məşğələlərində, həm də ayrı-ayrı qəzet redaksiyalarındakı yaradıcılıq prosesində tətbiqi nəzərdə tutulur. Kafedranın nəşr etdiyi “Jurnalist” tədris qəzeti tələbələrin nəzəri biliklərinin tətbiqi forması kimi mühüm rol oynayır.

Əhəmiyyəti:  Gələcəyin jurnalistlərində bilavasitə praktiki peşə qabiliyyətinin yaranmasına və formalaşmasına xidmət göstərir.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009