Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi - 2

Fənnin məqsədi: Jurnalistikanın əsas yaradıcılıq problemlərinin nəzəri və təcrübi əsaslarını öyrədir, həmin çoxsahəli və mürəkkəb fəaliyyətin  təcrübi tətbiqinə xidmət edir.

Fənnin tədrisi prosesində mətbuat janrları, onların yaranması və formalaşması, ümumi prinsipləri, növləri, başlıca xüsusiyyətləri, mətnlər üzərində işin təşkili, hazırlanması, prinsipləri, mətbuatda verilmə formaları və cəhətləri əhatə edilir.

Əhəmiyyəti:   Tələbələrdə kütləvi informasiya, kommunikasiya vasitələri sistemi, texnika və texnologiyası, hüquqi və etik normaları, sənətkarlıq problemləri, bu sistemdə işin və jurnalist əməyinin elmi təşkili, jurnalistikada növlər və janrlar problemləri, materialların problematikası və s. məsələləri nəzəri cəhətdən öyrənməklə yanaşı, gələcəyin jurnalistlərində bilavasitə praktiki peşə qabiliyyətinin yaranmasına və formalaşmasına xidmət göstərir.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009