Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əliyeva Sevinc İsrafil qızı

Elmi işlər üzrə dekan müavini,

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi

kafedrasının dosenti,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 538 42 08

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 10 may 1970-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.
 • 1977-1987-ci illərdə Sumqayıt şəhər 15 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987-1992-ci illərdə BDU-nun jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 1992-ci ildən BDU-da calışır.
 • 2000-ci ildə “Anarın dili (elmi, bədii, publisistik üslub)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-ci ildə BDU filologiya fakültəsində laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1993-2003-cü illərdə Bakı Qızlar Universitetinin filologiya fakültəsində müəllim işləyib.
 • 2003-2005-ci illərdə Bakı Qızlar Universitetinin filologiya fakültəsində kafedra müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-2007-ci illərdə BDU jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 2007-ci ildən BDU jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dosenti, jurnalistika fakültəsində elmi işlər üzrə dekan müavinidir.
 • 2014-cü ildə BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanına layiq görülüb.
 • 2014-cü ildə BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Fəxri fərmanı ilə təltif olunub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir mətbuatda üslub problemi
 • Ədəbi dillə dialektlərin qarşılıqlı əlaqəsi
 • Sosial şəbəkələrdə dil və üslub problemi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2007, Mart, Tbilisi, Gürcüstan; Zaqafqaziya jurnalist məktəbinin 5 illik yubileyi ilə əlaqədar
 • 2010-cu il, may, Polşanın Lyubin şəhərində XI Beynəlxalq konfrans, "Keçmiş postsovet məkanında milli dil böhranı"adlı məruzə
 • 2011-cı il, aprel, Sankt-Peterburq, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin 50-ci yubiley konfransı, "Azərbaycanın rusdilli mətbuatında işlənən Azərbaycan söz və ifadələri" adlı məruzə
 • 2016-cı il, noyabr, Stovropol, Şimali Qafqaz 1917-2017 adlı V forum, məruzə
 • 2017-ci il, mart, Strasburq, Avropa Şurasının Mətbuat Şurası ilə birgə layihəsi; "İfadə azadlığı və şəxsi həyata hörmət" konfransı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Anarın dili. Monoqrafiya. Bakı, 2002
 • Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat uslubu. Bakı, 2011
 • Jurnalist etikası. Proqram. Avropa Şurası, 44 s., 2,75 ç.v., 2017
Metodik göstəriş və proqramlar
 • Kütləvi informasiya vasitələrinin dili və üslubu (Bakalavr pilləsi üçün proqram). Bakı, 2013
 • KİV-in dili və redaktənin əsasları. Proqram. 0,75 ç.v., Bakı, 2018
 • Avropa Şurasının dəstəyi ilə "Gender bərabərliyi və media azadlığı". Bakı, 2019
Məqalələr

 • Azərbaycan ədəbi dili ilə dialektlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Bakı, 2006
 • Ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində dialektlərin rolu. Bakı, 2007
 • Ədəbi dillə dialektlərin qarşılıqlı əlaqəsi ədəbi dilin bütün sahələrinin inkişafı üçün faydalıdır. Bakı, 2007
 • Fonetik vahidlərin, hadisələrin sığındığı əsas mənbə dialektlərdir. Bakı, 2008
 • Türkiyə türkcəsinin ədəbi dili ilə Azərbaycan dilinin dialektlərinin oxşarlıqları (tərcümə), Научные труды ЮКГУ им.М.Айзова №2 (18) Казахстан.2009
 • Кризис национального языка в медиа постсоветских стран (на примере СМК азербайджанской республики) - XI Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин. 2010
 • Internet – journalizm in Azerbaijan: problems of the development. XII Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин. 2011
 • Азербайджанские  слова и выражения в русскоязычной прессе Азербайджана. Материалы  международной научно-пракической конфернции, Чита ЗабГГПУ, 2011
 • Фонетическая норма как показатель развития, совершенствования языка. Тенденции и перспективы развития современного научного знания. Материалы II Международной научно-практической конференции. Москва, 2012
 • Диалектные слова в современной Азербайджанской художественной литературе. Problems of modern philology, pedagogigs and psychology. Materials diges of the XXV international Scientific and practical conference and the II stage of researc analytics championship in the philological sciences. The event was carried out in the framework of a preliminary program of the Project «World championship, continental, national and regional championships on scientific analytics» by International Academy of Science and Higher Education. London, 2012
 • Müasir dövr nəsr əsərlərində məhdud dairəli dialekt sözləri. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(85), Bakı, 2013
 • Azərbaycan müasir mədəniyyətlərarası dialoqda. “Bakı Universitetinin Xəbərləri” Humanitar elmlər seriyası jurnalı. № 3, Bakı, 2013
 • Фонетическая норма как показатель развития, совершенствования языка. Материалы V международной научно-практической конференции «Тенденция и перспективы развития современного научного знания». Москва, институт стратеги-ческих исследований, 2014.
 • Ədəbi dil normalarının dialektik əsasları-2. АМЕА. Filologiya məsələləri, №3, Bakı, 2014
 • Диалектная основа фонетических норм. Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал №2, г.Чита, 2014
 • Ümumişlək dialektik sözləri və onların ədəbi dillə qarşılıqlı əlaqəsi. BDU-nun «Хəbərləri». №1, Bakı, 2014
 • Противостояние и взаимодействие диалектов и литературного языка. The Way of Science. Volgograd, №3 (13), 2015
 • Азербайджанские слова и выпажения в русскоязычной прессе Азербайджане. Чита, ЗабГГПУ, 2015
 • Ümumişlək dialekt sözləri dildə və milli zəmindən uzaqlaşmanın qarşısını alan ən təsirli və dəyərli vasitədir. Elmi xəbərlər. ADU, 2015
 • Fonetik norma aid oldugu sistemin varlığını təmin edən şərtlərdəndir. Filologiya məsələləri. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu. Bakı, 2015
 • Общеупотребителъные диалектизмы. Science and education. №3, 2016
 • Lexical dialectisms. “Literature and Theology”, İssue 4 (2), Oxford University Press, VOLUME31, December 2017
 • Generaly used dialects. “Literature and Education”, İssue 6 (2), Taylor&Francis, VOLUME31, 2017

2. Кризис национального языка в медиа постсоветских стран (на примере СМК азербайджанской республики) - XI Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин.2010

3. Internet – jurnalizm in Azerbaijan: pr

2. Кризис национального языка в медиа постсоветских стран (на примере СМК азербайджанской республики) - XI Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин.2010

3. Internet – jurnalizm in Azerbaijan: problems of the development. - XII Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин.2011

4. Азербайджанские слова и выражения в русскоязычной прессе Азербайджана - Материалы международной научно-пракической конфернции, Чита ЗабГГПУ,2011

oblems of the development. - XII Международная научная конференция. Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе. Том II, Польша. Люблин.2011

4. Азербайджанские слова и выражения в русскоязычной прессе Азербайджана - Материалы международной научно-пракической конфернции, Чита ЗабГГПУ,2011

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009