Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mazanlı İlham Abbas oğlu


Tarix elmləri namizədi,

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994) 12 432 82 19

e-mail:micenteraz@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11 fevral 1956-cı ildə Ermənistanda anadan olub.
 • Evlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1963-1973 - Cil kənd orta məktəbi.
 • 1978 - BDU, jurnalistika fakültəsi.
 • 1991 - Rusiya Prezidenti yaninda Dövlət Qulluğu Akademiyasının , kütləvi informasiya vasitələri kafedrası üzrə aspiranturasını bitirib.
 • 1991 - "Mətbuat millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi" adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, tarix elmləri namizədidir.
 • Hazırda “Söz azadlığı və informasiya hüququnun KİV-lə həyata keçirilməsinin sosial-siyasi aspektləri” mövzusunda doktorluq dissertasyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı Ali Partiya Məktəbi
 • "Azərbaycan kommunisti" jurnalı
 • Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu
 • Gənclər və İdman Nazirliyi Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsi
 • Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
 • 2001-2011-cı illərdə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Miqrasiya İformasiya Mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləmişdir.
 • 2003-cü ildən  Bakı Dövlət Universiteti beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosentidir.
 • "Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri", "Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri"
 • 100-ədək elmi-nəzəri məqalənin, 10 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • KİV, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər: qarşılıqlı təsir problemləri
 • Söz azadlığı və informasiya hüququnun KİV-lə həyata keçirilməsinin sosial-siyasi aspektləri
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri
 • jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq
 • Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri
 • Beynəlxalq həyat məsələlərinin KİV-də işıqlandırılması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1996, mart : İsveçrə - Millətlərarası münasibətlər və KİV
 • 1998, mart : Danimarka - Beynəlxalq terrorizm, konfliktlər və KİV
 • 2000, mart : Belçika - Planetar iqtisadi inteqrasiya problemləri və KİV
 • 2000, iyun: ABŞ - Qlobal yoxsulluq və ərzaq problemi: KİV-in iştirakı və vəzifələri
 • 2002, may: Almaniya – KİV, münaqişələr və terrorizm
 • 2004, mart: Rusiya – Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri  və ABŞ nəzəriyyə və praktikasında söz, informasiya və mətbuat azadlığı problemləri
 • 2012, setnyabr: Azərbaycan – Sosial jurnalistika və yüksək texnologiyalar

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • KİV söz azadlığının reallaşdırılması amili kimi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 4, 2005.
 • Söz azadlığı və informasiya hüququnun sosial-siyasi aspektləri. Dirçəliş XXI əsr, № 96-97, 2006.
 • New system of relations in the sphere of information - system of provision of information security. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Dil və Ədəbiyyat seriyası, № 5(59), Bakı, 2007.
 • Azadlıq spesifik kateqoriya kimi. AMEA. Fəlsəfə, Sosiologiya,və Hüquq İnstitutu. Sosial-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri jurnal, № 2(22), Bakı, 2009
 • KİV azadlığı və qlobal korrupsiya problemi. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Dil və ədəbiyyat seriyası, №1(72), Bakı, 2010
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal iqtisadi problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.Dil və ədəbiyyat seriyası, , №4(75), Bakı, 2010
 • Azərbaycan jurnalistikasında beynəlxalq həyat mövzusu: retrospektiv nəzər.Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Dil və Ədəbiyyat seriyası, № 4(80), Bakı, 2011
 • Vətəndaş cəmiyyəti şəraitində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması. Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə nəzər. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2011
 • Söz azadlığı və internet: müasir vəziyyət və perspektivə baxış. “Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi” I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları (22 may 2012-ci il). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012
 • New system of relations in the sphere of information: international experience and media of Azerbaijan “Yeni medianın humanitar aspektləri”. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: “Elm və Təhsil” nəşriyyatı. 2013
 • Vətəndaş cəmiyyətində söz və insan azadlığının sosial-siyasi mahiyyəti. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 4,  0,5 ç.v., 2013
 • Söz və insan azadlığı: sosial-siyasi mahiyyəti və KİV-lə həyata keçirilməsi prinsipləri. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 4, 0,8 ç.v., 2013
 • KIV, insan azadlıqları və etno sosial problemlər. AEMAN elmi nəzəri jurnalı . 2014
 • Dinlərarası münasibətlər və KİV-lərarası müharibələr BDU, Jurnalistika. İctimai-siyasi humanitar elmlər seriyası, № 2, 2015
 • Azərbaycan və dünya fəlsəfi fikrində azadlıq problem BDU, Jurnalistika. İctimai-siyasi humanitar elmlər seriyası, № 4, 2015

KİTABLAR

 • Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. Terminlər və anlayışlar. Bakı, UniPrint, Bakı, 2005
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Kursun proqramı. Bakı, 2008
 • Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. Kursun proqramı. Bakı, 2008
 • Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq. Kursun proqramı. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2012
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Tədris-metodik vəsait. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2012
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Dərslik.  Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2013
 • Журналистика и международное гуманитарное право. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 23 s., 1,25 ç.v. (rus dilində, Arzu Məmmədova ilə həmmüəllif), Bakı, 2013
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri: Dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 416 s., Bakı, 2013
 • KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi. 623 s. 39 ç.v., Bakı, 2014
 • Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. 92 s. 6,4 ç.v. (Metodiki vəsait), Bakı, 2014
 • Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. Terminlər və anlayışlar. “Renessans” nəşriyyatı, 200 s., Bakı, 2015
 • “Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq”. Tədris-metodik vəsait. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 108 s., 2017
 • KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi. Monoqrafiya. 2-ci nəşri, “Renessans” nəşriyyatı. 624 s., Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009