Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədov Alxan Bayram oğlu

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi

kafedrasının professoru,

Filologiya elmləri doktoru

İş telefonu: +(994) 12 538 66 82

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 22 oktyabr 1954-cü ildə Qazax rayonunun I Şıxlı kəndində anadan olub.
 • 1977-ci ildə APİ-nin filologiya fakültəsini bitirib.
 • 1982-1984-cü illərdə EA ədəbiyyat institutunun aspiranturasında təhsil alıb.
 • Evlidir, 3 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı ildə "M.Ə.Sabir və içtimai-ədəbi mühit" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 1998-ci ildə " Şamaxı ədəbi mühiti (XIX əsrin ortalarından 1918)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1982-ci illərdə Şamaxıda müəllim işləyib
 • 1984-cü ildən EA elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışır
 • 2002-ci ildən BDU jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəci kafedrasının professorudur
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 • Jurnalist sənətkarlığının əsasları
 • Müasir mətbuatda ədəbi tənqid
 • Azərbaycan juralistikasının məktəbləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ədəbiyyatı və jurnalistika

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Y.V.Çəmənzəminli. Müstəqilliyimizi istəyirik. Bakı,1994
 • Şamaxıda maarif və maarifçilik (XIX əsrin ortalarından 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit). Bakı, 1997
 • ADR dövründə ədəbiyyat. Bakı, 2003
 • M.Ə.Sabir (qısa tərcümeyi-hal). Bakı, 2001
 • Azərbaycan mühacirət mətbuatına dair mülahizələr. Bakı, 2004
 • Azərbaycan etnoqrafiyası. VII fəsil. Ədəbiyyat. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Bakı, 2008
 • Ə.Haqverdiyev haqqında mötəbər tədqiqat (kitaba ön söz). Məmməd Məmmədov. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin həyat və yaradıcılığı. Bakı, 2008
 • Mirza Şerif Mirzaev. Materialı dlə istorii törkskoy peçati na Kavkaze (kitaba rəyçi). Bakı, AMEA nəşri, 2009
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq (kollektiv). (monoqrafiya).  Bakı, 2009
 • Umgülsüm. Əsərləri (Toplama, tərtib, ön söz, lüğət və qeydlər A.Məmmədovundur). (kitab) Bakı, 2010
 • M.Ə.Sabir haqqında tədqiqlər. (Tərtib edən, redaktor və ön söz: Alxan Bayramoğlu). Bakı, CBS, 2012
 • Sabir Bakıda. Bakı, Təhsil, 2012
 • Gülşən Ağabəy. XX əsr dünya ədəbiyyatı tarixi. (kitaba rəy). “Elm və Təhsil”. Bakı, 2013
 • Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki (Qədim dövrdən 1930-cu illərədək). Dərs vəsaiti. Bakı, 2013
 • Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. Bakı, “Avrasiya-Press” nəşriyyatı, 2014
 • Jurnalist sənətkarlığı. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2015
 • Hüququn dərk edən kəslər. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2015
 • “Füyuzat” məcmuəsində ədəbiyyat məsələləri. Bakı. Elm və Təhsil, (ön söz müəllifi), 2016
 • Qəzənfər Paşayev. Ədəbi estafetlərdə keçən ömür. Kitaba rəy. “Təhsil”, 416 s. 26 ç.v., Bakı, 2017
 • Fərman Xəlilov. Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti. Kitaba rəy. I kitab, “Əcəmi”, 248 s., 15,5 ç.v., Naxçıvan, 2017
 • Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həyat və yaradıcılığı (həmmüəlliflə). Monoqrafiya. 20,6 ç.v., Bakı, Elm və təhsil, 2018
Metodik göstəriş və proqramlar
Azərbaycan dili (bakalavr pilləsinin tələbələri üçün). (proqram). Bakı, 2010

Məqalələr
 • Azərbaycan etnoqrafiyası. VII fəsil. Ədəbiyyat. (kitab). Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Bakı, 2,7 ç.v., 2008
 • Mahmud Kaşğarlı və onun «Divani-lüğət»in türk əsərində türk xarakterinin ideya-bədii əksi. «Türkologiya» jurnalı. Bakı, 2008
 • Daim yüksəklikdə olan insan. «Təhsil ocağı» jurnalı, Bakı, 2008
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə xalq maarifi. «Təhsil ocağı» jurnalı. Bakı, 2008
 • M.M.Axundov irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə dair. AMEA-nın xəbərləri. (ict. E-r. ser-sı). Bakı, № 2, 2008
 • M.V.Vidadinin tərcümeyi halına dair . AMEA-nın məruzələri. Bakı, № 1, 2008
 • Mir Cəlal XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi. Yazıçı və zaman. Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı professor Mir Cəlalın tədqiqatlarında. «Təhsil ocağı». Bakı, № 2 səh. 25-32, 2008
 • Milli mənlik şüurumuz Abbas Səhhətin publisistikasında. BDU-nun elmi əsərləri (hum. Elm. Ser.). Bakı, №3, 2008
 • Mütəfəkkirlər Qurbanəli Şərifzadə haqqında. «Təhsil ocağı» jurnalı.  Bakı, № 3-4, 2008
 • Müstəqilliyin sevinc dolu tərənnümü. «Azərbaycan-90». Bakı, 2008
 • Əli Nəzminin yaradıcılığı haqqında. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri. XXI c. bakı, 2008
 • Mahmud Kaşğarlı və onun «Divani-lüğət»in türk əsərində türk xarakterinin ideya-bədii əksi. «Türkologiya» jurnalı. Bakı, 2008
 • Daim yüksəklikdə olan insan. «Təhsil ocağı» jurnalı, Bakı, 2008
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə xalq maarifi. «Təhsil ocağı» jurnalı. Bakı, 2008
 • M.M.Axundov irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə dair. AMEA-nın xəbərləri. (ict. E-r. ser-sı). Bakı, 2008
 • M.V.Vidadinin tərcümeyi halına dair . AMEA-nın məruzələri. Bakı, 2008
 • Mir Cəlal XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi. Yazıçı və zaman. Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı professor Mir Cəlalın tədqiqatlarında. «Təhsil ocağı». Bakı, 2008
 • Cümhuriyyət poeziyasında Qafqaz İslam ordusu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz islam ordusu. Bakı, 2008
 • Milli mənlik şüurumuz Abbas Səhhətin publisistikasında. BDU-nun elmi əsərləri (hum. Elm. Ser.). Bakı, 2008
 • Mütəfəkkirlər Qurbanəli Şərifzadə haqqında. «Təhsil ocağı» jurnalı.  Bakı, 2008
 • «Azərbaycan» elm və təhsil tərəfdarı idi. Bunu qəzetin Bakı Dövlət Universiteti haqqındakı yazılar göstərir. «Azərbaycan-90». Bakı, 2008
 • Müstəqilliyin sevinc dolu tərənnümü.. «Azərbaycan-90». Bakı, 2008
 • Əli Nəzminin yaradıcılığı haqqında. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri. XXI c. Bakı, 2008
 • Böyük düşüncələr şairi. Tofiq Salehin «Dərdi böyük bir millətin şairiyəm» kitabına ön söz. Bakı, 2009
 • Sona Xəyalın gümültülü «fəryadları». Sona Xəyalın «Əbədiyyətə köçənlər» kitabına ön söz. NRM, Bakı, 2009
 • Lətif Süleymanlı. Vahid Əlioğlunun poetik dünyası (kitaba ön söz).  Bakı, 2009
 • Klassiklərimiz mətbuatı… Akif Aşırlının «Azərbaycan mətbuatı tarixi» kitabına ön söz. Bakı, «Elm və təhsil», 2009
 • «Molla Nəsrəddin» məktəbi. İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı. Tərtib edəni: Fərhad İslamoğlu. Bakı, «Qarabağ», 2009
 • Cəl tərpətmə yaralanmış könlümü. (M.V.Vidadinin tərcümeyi-halında yol verilən yanlışlıqlara dair) (məqalə). «Azərbaycan» jurnalı, №8, 2009
 • M.Hadinin «Qəhrəman türk əsgərinə» marş-şeiri. «Elm və həyat» jurnalı, № 2, 2009
 • Mollanəsrəddinçi Mirzə Məhəmməd Axundov. AMEA-nın Xə­bərləri (ictimai elmlər seriyası), №2, 2009
 • Romantizm və realizmin tədqiqi. «Ömrün illəri və əsərləri» (Aka­demik İsa Həbibbəyli - 60) (məqalə). «Elm və təhsil» nəşriyyatı, Bakı, 2009
 • Mirzə Məhəmməd Axundovun pyesləri. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri. XXII cild. Bakı, 2009
 • Ruhum da nigaran qalıb.  Məmmədov K. Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb. Bakı, 2010
 • Alim ömrünün işığında.  Məmmədov K. Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb. Bakı, 2010
 • İşıqlı şəxsiyyət. Məmmədov K. Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb. Bakı, 2010
 • İnandırıcı fakt və məntiqi mühakimələrlə. Professor Pənah Xəlilov. Bakı, 2010
 • 1918-ci il mart soyqırımı və Nəriman Nərimanov. «Türk eli» jurnalı, № 8
 • Qarabağ müharibəsi və ədəbiyyat.. Bax: Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Bakı, 2010
 • İdman tarixçisi. Ziyalı nuru. Bakı, 2010
 • Ümgülsümün poetik yaradıcılığı. “Azərbaycan” jurnalı 1911. №6., Bakı, 2010, səh. 179-186.
 • Qayğıkeş və xeyirxah Cəlal müəllim. - Duyğularda iz saldı.Tərtibçi Şəlalə Abdullayeva. Çaşıoğlu, Bakı, 2011
 • Azərbaycan mühacirət mətbuatının tarixinə dair. Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası. İki cilddə, II cild, Elm və təhsil. Bakı, 2010
 • Yeni Qafqasiya jurnalı. Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası. İki cilddə, II cild, 2010, Elm və təhsil. Bakı, 2010
 • Bənzərəm bir qocaman dağa ki, .... (monoqrafiya). Elm, Bakı, 2010
 • Ümgülsümün Qala xatirələri və şeirləri. Ulduz jurnalı, № 9, Bakı, 2011
 • Müvəffəqiyyətli əsər. - Filosof tənqidçi. Toplayanı və tərtib edəni Fidan Nizaməddin qızı. Ozan, Bakı, 2011
 • Abbas Səhət bədii tərcümənin əhəmiyəti və vacibliyi haqqında.  AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Elmi xəbərləri -2, Bakı, 2010
 • Bir neçə söz . M.Ə.Sabir haqqında tədqiqlər.  Bakı, CBS, 2012
 • İstedadın nurlu cazibəsi .  Бах: M.Ə.Sabir haqqında tədqiqlər.  Bakı, CBS, 2012
 • Mirzə Ələkbər Sabir irsi və onun nəşrinə dair (məqalə). Бах: Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. Bakı, Təhsil, 2012
 • Mirzə Ələkbər Sabir. Бах: Mirzə Ələkbər Sabir-150.  Bakı, M.F.Axundov adına Milli Kitabxana nəşri,  2012
 • Abbas Səhhət bədii tərcümənin əhəmiyyəti və vacibliyi haqqında.  AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, ictimai və humanitar elmlər sırası, 2012
 • Abdulla Şaiqin bədii nəşrinə dair – Əgər Şaiq olmasaydı. (redaktor: Alxan Bayramoğlu)… Bakı, Təhsil, 2012
 • Alim portreti həmkarlarının baxışlarında. Бах: Qəzənfər Paşayev. Ömrün əbədiləşən illəri. Bakı, Təhsil, 2012
 • Sona Xəyalın gümültülü fəryadları. Müsafirlər Sona Xəyal haqqında. Bakı, 2011
 • Nizami Gəncəvi irsinə məhəbbətlə. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər. (AMEA Gəncə regional Elmi Mərkəzi) Bakı, Elm və təhsil, 2011
 • Sosrealizm: itkilərimiz, qazanclarımız. Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat institutunun əsərləri. XXIII cild. Bakı, 2012
 • İstedadın nurlu cazibəsi. “Ulduz” jurnalı. Bakı, 2012, № 12
 • Mirzə Ələkbər Sabir. “Azərbaycan” jurnalı. Bakı, 2013, № 5
 • Əhməd bəy Ağayevin “Dəbistan” və “Molla Nəsrəddin” jurnalı məqaləsi və mətbuata dair fikirləri haqqında. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2013
 • Mirzə Məhəmməd Axundov və onun “Sərfi - türki” dərsliyi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı. Elm və təhsil. Bakı, 2013
 • “Füyuzat” jurnalistika məktəbi. “Füyuzat” jurnalı. Bakı, 2013, № 4
 • Firudin bəy Köçərli “Molla Nəsrəddin” jurnalı və mollanəsrəddinçilər haqqında (məqalə). AMEA-nın xəbərləri (xüsusi buraxılış). Bakı, 2013
 • Gülşən Ağabəy. XX əsr dünya ədəbiyyatı tarixi. (kitaba rəy). Bakı, 2013
 • Məhəmməd Hadinin namə-lum müxbir yazıları və “... Əlvahi-intibah” poeması. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər. Bakı, Elm, № 1, 2014
 • Mirzə Cəlil nəsrinin poeti-kasına dair dəyərli elmi töhfə - Səadət Vahabova. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin poetikası. 5. Bakı, “Elm və təhsil” jurnalı, yanvar-fevral, №6, 2014
 • Şair dühası və alim əməyinin gülçin töhfəsi, R.Azadənin mətnşünaslıq fəaliyyətinə dair. 9. “Çağımızdan görünən orta əsrlər”. Əməkdar Elm Xadimi, professor R.Azadəyə həsr olunmuş II Beynəl-xalq Elmi Konfrans materialları. Bakı, 2014.
 • Fotojurnalistika: əhəmiyyəti və mətbuatda yeri. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 2, 2015
 • Azərbaycan ədibləri ermənilə-rin törətdikləri soyqırım haqqında. 31mart azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Məqalələr toplusu - (Respublika konfransı). Bakı, Elm və Təhsil, 2015
 • Xurşidbanu Natəvanın həyat və sənət dünyası. Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. XXVI cild. Bakı, Elm və Təhsil, 2015
 • Abdulla bəy Divanbəyoğlunun “Əbdül və Şahzadə” povestində ədəbi qəhrəman və mühit problemi.  AMEA-nın xəbərləri. (humanitar elmlər seriyası) Bakı, №3, 2015
 • Elmi – pedaqoji irsimizdən bir səhifə. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, № 1, 2016
 • İstanbuldan başlanan dostluq, yaxud A. Sur və H. Cavid. “Ulduz” jurnalı, № 8, 2016
 • Maarifçi pedaqoq. Abdulla bəy Divanbəyoğlunun həyatı və pedaqoji fəaliyyəti. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, № 4, 2016
 • Maarifçilikdən başlanmış ömür yolu. (M.Hadinin həyat yolu). “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, № 1, Bakı, 2017
 • İmadəddin Nəsimi hürufizminin humanizminə dair. Azadə Rüstəmovanın xatirəsinə həsr edilmiş III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı, 2017
 • Nəriman Nərimanov “Dəbis­tan” jurnalı haqqında. Jurnalistika. (İctimai-siyasi humanitar elmlər seriyası). № 7, Bakı, 2017
 • A.Surun təşəkkürü və ... “Ustad” jurnalı, № 8, 2017
 • Mirzə Ələkbər Sabirin gizli imzalarının yaranma səbəbləri. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Elm, № 2, Bakı, 2017
 • Abdulla bəy Divanbəyoğlunun bədii nəsri. “Azərbaycan” jurnalı, №3,  2018
 • Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə publisistika. Azərbaycan Cumhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə. (Elmi məqalələr toplusu). Bakı, Nurlar, 2018
 • Abdulla Tofiq Sur erməni separatizmi haqqında. “Jurnalistika”. Elm və Təhsil, №8, 2018
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə publisistika. “Ulduz” jurnalı, №6, 2018
 • Dövlət müstəqilliyimizin qarantlarından biri. “Jurnalistika”, №9,  Bakı, 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009