Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Niftəliyeva Könül Qüdrət qızı

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dosenti

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Tədris işləri üzrə dekan müavini

iş telefonu: +(994) 12 510 09 17

e-mail: kenulnifteliyeva@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1973-cü il-də Dəvəçidə anadan olub.
  • 1980-1990-cı illərdə Dəvəçi şəhərində 2 saylı məktəbdə təhsil alıb.
  • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində jurnalist ixtisası üzrə təhsil alıb.
  • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2008-ci ildə “Müasir Azərbaycan mətbuatının tipologiyası” mövzusunda  dissertasiya müdafiə edib
  • 2004-2008 Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasinin elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantı
  • 2008-ci ildə “Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1994-2010-cu illərdə BDU, Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
  • 2010-cu ildən BDU, Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında  müəllim vəzifəsində çalışır.
  • Tədris etdiyi fənlər: "Qəzetdə praktik iş", "Qəzetin tipi və informasiya siyasəti", “Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası”
  • 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Müasir Azərbaycan mətbuatının tipologiyası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Çağdaş Azərbaycan mətbuatının tipologiyasına dair. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, №4, 2004
  • İslahatlar dövrü Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin tipoloji strukturu. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı, №, 2005
  • Mətbuatın nəzəri modellərinin transformasiya prosesinin tarixi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı, №4, 2005
  • Qəzetin tipoloji xarakteristikası. "İrşad-100". "İrşad" qəzetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.  Bakı, 2006
  • Yeni jurnalistika yeni tipoloji modellərin yaranmasında əsas faktor kimi. "Molla Nəsrəddin-100". „Molla Nəsrəddin" jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.(28.03.2006) Bakı, 2006
  • Yeni informasiya texnologiyaları və mətbuatın tipoloji sisteminə onun təsiri. "Füyuzat-100" „Füyuzat" jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. (27.12.2007) Bakı, 2007
  • Mətbuatın özəl sektorunun yaranması tipoloji sistemin zənginləşməsinin əsası kimi (C.Məmmədli ilə birlikdə). "Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi", Yanvar-mart, №, 2008
  • Мüasir Аzərbaycan mətbuatının tipoloji хarakteriskası. Qarapapaqlar jurnalı. Gürcüstan, iyul, № 07 (25), 2009
  • Azərbaycanda partiya qazetləri və onların fəaliyyət prinsipləri. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (69), 2009
  • Azərbaycan mətbuatının müasir tipoloji sistemi:faktların interpretasiyası. Voprosı Filoloqiçeskix nauk. Moskva, № 4 (38), 2009
  • Jurnalistin peşəkarlıq momentləri.(C.Məmmədli ilə birlikdə). Azərbaycanın müasir KİV sistemi: inkişaf meylləri və problemlər. BDU, Jurnalistika fakültəsi.H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümü və Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubiliyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2010
  • Mediastrukturun ümumi inkişaf qanunauyğunluqları. Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyi bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış” adlı elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
  • Qəzetin informasiya siyasəti jurnalistin tipoloji xarakterini müəyyənləşdirən faktor kimi. “Bakı Universiteti Xəbərləri” (humanitar elmlər seriyası), Bakı, №4, 2011
  • Qəzetin informasiya siyasəti və jurnalistin fərdi yaradıcılıq prinsipləri. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi və publisisti, əməkdar jurnalist, professor N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” Respublika elmi-praktik konfransının materialı. Bakı, 2011
  • Elmi redaktordan (kitaba ön söz). C.Məmmədli. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 38,5 ç.v., 2012
  • Klassik nəşrdən müasir tipoloji formata (prof.C.Məmmədli ilə birlikdə). Füyuzat. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə məcmuəyi-islamiyyədir. Bakı, № 1 (63), 2012
  • Vebmedia v mediapranstranstve. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012
  • Türkiyədə çıxan «Özne» dərgisinin yeni sayı Azərbaycan filosofuna həsr olunmuşdur. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Elmi-nəzəri jurnal, №1(33), Bakı 2012
  • Peşə etikasının nəzəri əsasları.  Azərbaycan mətbuatında etik standartlar (kitab). Bakı, 2012
  • Peşə etikasının pratik istiqamətləri (C.Məmmədli ilə birlikdə). Azərbaycan mətbuatında etik standartlar (kitab). Bakı, 2012
  • Political Journalism: History and Modernity. Qloballaşma dövründə medianın aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-nəzəri kon­fransın materialları. Bakı, 2012
  • Elmi redaktordan (kitaba ön söz). C.Məmmədli. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 38,5 ç.v. , 2012
  • Klassik nəşrdən müasir tipoloji formata (prof.C.Məmmədli ilə birlikdə). Füyuzat. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə məcmuəyi-islamiyyədir. Bakı,  № 1 (63), 2012
  • Vebmedia v mediapranstranstve. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012
  • Türkiyədə çıxan «Özne» dərgisinin yeni sayı Azərbaycan filosofuna həsr olunmuşdur. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Elmi-nəzəri jurnal, №1(33), Bakı 2012
  • Peşə etikasının nəzəri əsasları. Azərbaycan mətbuatında etik standartlar (kitab). Bakı, 2012
  • Peşə etikasının pratik istiqamətləri (C.Məmmədli ilə birlikdə). Azərbaycan mətbuatında etik standartlar (kitab). Bakı, 2012
  • Political Journalism: History and Modernity.  Qloballaşma dövründə medianın aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-nəzəri kon­fransın materialları. Bakı, 2012
  • Elmi redaktordan (kitaba ön söz). C.Məmmədli. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Təhsil» nəşriyyatı,  II nəşr, 2013
  • Tipoloji xarakteri formalaşdıran foktorlar sırasında janrın yeri. “Bakı Universiteti Xəbərləri” (humanitar elmlər seriyası), Bakı, № , 2013
  • Auditoriya qəzetin yaradıcılıq istiqamətinin əsası kimi. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, 2014
  • Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi.  “Füyuzat” jurnalı, № 3, 2014
  • Ailə-məişət ənənələri estetik ideallar sistemində. “İşıq” jurnalı, № 2, 2015
  • Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2015
  • Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası. Proqram. Bakı, 2015
  • Qəzetin tipoloji xarakterinin formalaşmasında auditoriya faktoru. Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 1 (97), 2016
  • Müxtəlif tipoloji xarakterli KİV-də janr seçimini şərtləndirən faktorlar. “Bakı Universiteti Xəbərləri”. № 1, Bakı, 2016
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009