Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Orucəliyeva Günel İsgəndər qızı

“Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

İş telefonu: +(994) 12 510-17-40

e-mail: gunelisgender@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 22 iyun 1983-cü ildə Bakıda şəhərində anadan olub
 • Subay

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 2002-2006 (bakalavr)
 • BDU Jurnalistika 2008-2010 (magistr)
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının doktorantı-2011

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-2004-cü illər Azərbaycan Dövlət Radiosunun əməkdaşı
 • “Kainat” hazırlıq kurslarında müəllim
 • 2010-cu ildən BDU “Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan mətbuatında araşdırma jurnalistikası
 • Azərbaycan mətbuatında janrların dinamikası (transformasiyası)
 • Azərbaycanın müasir KİV sistemində sosial medianın yeri və rolu

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2012, iyun: Krasnodar -Sosial-humanitar və hüquqi istiqamətlər üzrə müasir problemlər
 • 2012, may:  Bakı - Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi
 • 2013, aprel: Bakı - Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları
 • 2017, fevral: Bakı - Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Bloq: jurnalistika, yoxsa imitasiya. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2011
 • Jurnalistikanın nəzəri modelləri. “Xəbərlər” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Elmi-metodik jurnalı. № 3, Bakı, 2011
 • Mediada janr anlayışı“Filologiya məsələləri”. № 8, Bakı, 2011
 • Satirik publisistika janrlarına müasir baxış. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №  4(80), Bakı, 2011
 • Müasir satirik janrlarda sənətkarlıq məsələləri. “Xəbərlər” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Elmi-metodik jurnalı. № 4, Bakı, 2011
 • Sərlövhə axtarışı yaradıcılıq prosesi kimi, “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2012
 • Jurnalist araşdırması janr kimi, “Xəbərlər” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Elmi-metodik jurnalı. № 1, Bakı, 2012
 • Исследования СМИ Азербайджана в многополярном мире. «Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых ученых в развитие науки» I Международная заочная научно-практическая конференция. Краснодар, 2012
 • What is investigative journalism?. “Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2012
 • Yeni media-internet jurnalistika. AMİ-nin “Elmi xəbərləri” elmi-metodik jurnal. № 3, Bakı, 2012
 • Müasir mətbuatda araşdırma jurnalistikası haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri humanitar elmlər seriyası. № 2, Bakı, 2013
 • Jurnalist araşdırması haqqında. “Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları” respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2013
 • Bloq anlayışı və media. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 1 (89), Bakı, 2014
 • Некоторые этические аспекты журналистского  расследования, Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2(90), Bakı, 2014
 • Müsahibənin janr xüsusiyyətləri. “Xəbərlər” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Elmi-metodik jurnalı. № 2, Bakı, 2014
 • İnternet mediası və xəbər. “Xəbərlər” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Elmi-metodik jurnalı. № 1, Bakı, 2015
 • Jurnalist araşdırmasında informasiya mənbələri ilə iş. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı Slavyan Universiteti. №2, Bakı, 2015
 • Hüseyn Cavidin görkəmli şəxsiyyətlərə həsr etdiyi şeirləri haqqında bir neçə söz H.Cavid: Vətənə qayıdış. Gənclik. Bakı, 2015
 • Bloq - müasir jurnalistika janrı  kimi. Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. “Jurnalistika” ETL-in nəşrlər seriyası. Bakı, 2016
 • Telexəbərin janr xüsusiyyətləri. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi -nəzəri jurnal. №4, Bakı, 2016
 • Социальные сети как феномен современной культуры. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları III Beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2017
 • Azərbaycanda sosial medianın yaranması və inkişafı “Filologiya məsələləri”. №3, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009