Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı

Mətbuat tarixi kafedrasının dosenti,

Ffilologiya elmləri namizədi

iş telefonu:+ (994)12 538 62 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü ildə Qəbələ rayonunun Bum kəndində anadan olub.
 • 1984-1989-cu illərdə BDU Jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2005-ci ildə “Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülüb
 • “Azərbaycan mətbuatşünaslığının təşəkkülü və formalaşması (1900-2000)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-1996-cı illərdə "Ədalət" qəzetində müxbir çalışıb.
 • 1998-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Jurnalistika fakültəsində metodist vəzifəsində çalışıb.
 • 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Jurnalistika fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışıb.
 • 2008-ci ildən Mətbuat tarixi kafedrasının müəllimidir.
 • 450-dən çox bədii publisistik, 40 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Publisistika tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə jurnalistika ( 1918-1920-ci illər). BDU-nun Xəbərlər toplusu. Bakı, 2008
 • Milli tərəqqi naminə. BDU-nun Xəbərlər toplusu.B., 2007
 • "Bəsirat" qəzeti haqqında. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun "Filologiya məsələləri" jurnalı. Bakı, 2007
 • Mətnşünas alim. AMEA. "Filologiya məsələləri", Bakı, 2013
 • Ədəbiyyatşünas və mətbuatşünas alim. BDU, "Dil və ədəbiyyat" Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2013
 • Mətbuatşünaslıq tariximizdən. BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2015
 • Azərbaycan mühacirət mətbuatının yorulmaz tədqiqatçısı. Abid tahirlinin biblioqrafik göstəricisi kitabında məqalə. Bakı, 2015
 • Mətbuatşünaslıq tariximizdən.( M.B.Məhəmmədzadənin tədqiqatları əsasında). AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun "Ədəbiyyat" məcmuəsi, Bakı, 2015
 • Mətbuatşünasılq tariximizin problemləri. T. Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti, "Dil və mədəniyyət" elmi jurnalı, Bakı, 2015
 • Vətənin və millətin şəhid şairi. "Füyuzat" ədəbi, siyasi, ictimai jurnal, Bakı, 2015
 • Dahinin istəyi, qələmin qüdrəti. Elmi-publisistik məqalələr toplusu. Bakı, 2015
 • Sovet dövrü tədqiqatlarda mətbuatşünaslığın metodoloji prinsipləri. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3, 2016
 • 1920-1930-cu illər sovet  dövrü mətbuatşünaslığı. “Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları” beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı. 2017
 • Mətbuatşünaslıq tariximizdən. AMEA-nın Ədəbiyyat İnsti­tutunun “Ədəbiy­yar” məcmuəsi. Elm və təhsil”, Bakı, “2017
 • Nəsil davamı olmasa da amal davamçıları var. “Fü­yuzat”. №4 (96). Bakı, 2017
 • The formation of Azerbaijani press studies. Milton Studies. Journal of the literary theory. Volume 60, 2. E-ISSN 2330-796X. USA, 2017

KİTABLAR

 • “Mənim tənha söyüdüm”. Bakı, 1998
 • “Düyünlər”. Bakı, 2003
 • Düyünlər. Bədii publisistik əsər. Bakı, 2004
 • Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər). Bakı, 2005
 • “Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər)” I hissə. ADPU- nəşriyyatı. Bakı, 118 səh., 2005
 • “Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər)” II hissə “Elm”. Bakı, 215 səh., 2011
 • “Milli tərəqqiyə doğru” ADPU-nəşr. Bakı, 322 səh., 2013
 • “Mətbuat-nicat yolu” ADPU-nəşr. Bakı, 291 səh., 2013

PROQRAMLAR

 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün mətbuatı 1918-1920-ci illər. Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, BDU nəşriyyatı. 2008
 • “Klassik publisistika və müasirlik”. Magistir hazırlığı üçün. Bakı, BDU nəşriyyatı. 2010
 • “Füyuzat jurnalistikası” Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, BDUnəşriyyatı. 2014
 • “Azərbaycan jurnalistikasının tədqiqi məsələləri” Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, BDU nəşriyyatı. 2014
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009