Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Sadıqova Gülnarə Kamal qızı

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi

kafedrasının dosenti

iş telefonu: : +(994)12 438 66 82

e-mail: qulmamedova@mail.ru.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1967-1977-ci illərdə 175 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 1978-1982-ci illərdə BDU-nun jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb
 • 1977-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı var

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-ci il: "Jurnalistika" ixtisası üzrə Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrası, dissertant
 • 2011-ci il: "Əli bəy Hüseynzadənin publisistikası" namizədlik dissertasiyası müdafisə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1978-ci ilkərdə BDU-nun tədris hissəsində katibə çalışıb.
 • 1978-1990-cı illərdə BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1990-1992-ci illərdə BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1992-1999-cu illərdə BDU-nun Jurnalistika fakültəsi, tədris laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 1999-2007-ci illərdə BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında tam ştatda müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 2007-ci ildən BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının baş müəllimidir.
 • Tədris etdiyi fənlər: „Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi", „Jurnalist peşəkarlığının əsasları", „Qəzetdə praktik iş", „Publisistika nəzəriyyəsinin əsasları" (bakalavr)
 • 7 elmi məqalə, 2 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Analitik məqalələrin hazırlanması zamanı jurnalist peşəkarlığı problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Əlibəy Hüseynzadənin jurnalist fəaliyyəti Avropa alimlərinin tədqiqatlarında. T.Rüstəmovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2006
 • Əlibəy Hüseynzadənin publisistikasında Şərq-Qərb problemi. "Füyüzat" jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007
 • Əlibəy Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası folklor institutu. Elmi axtarışlar, XXXŞ, Bakı, 2007
 • Əlibəy Hüseynzadənin rusdilli publisistikası. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4(58), Bakı, 2007
 • "Kaspi" qəzeti səhifələrində Ə.Hüseynzadənin publisistikası. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) № 4, Bakı, 2007
 • Həsən bəy Zərdabi və Əlibəy Hüseynzadə. BDU-nun jurnalistika fakültəsi. Həsən bəy Zərdabinin vəfatının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. "Bakı Universiteti", Bakı, 2008
 • Ə. Hüseynzadənin publisistikasında mövzu müxtəlifliyi və ideyalar yeniliyi. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2 (62), Bakı, 2008
 • Публицистические поиски Али бека Гусейнзаде (на основе рус­скоязычных статей, опубликованных в газете «Каспий»). Актуальные проблемы современной науки. Информационно-аналитический журнал. Мос­ква, 2009
 • Əli bəy Hüseynzadə publisistikasının xüsusiyyətləri. «Dirçəliş- XXI əsr» jurnalı. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İns­titutu. Bakı, 2008-2009
 • Əli bəy Hüseynzadə publisistikasında polemika. Jurnalistika fakültəsinin BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran­sının materialları - 3 may 2009, «Bakı Universiteti» 2009
 • Традиционная журналистика в условиях интернет-среды. Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyi bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış” adlı elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
 • История развития жанров Азербай­джанской печати.«Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2012
 • Публицистические поиски Алибека Гусейнзаде (на основе русскоязычных статьей, опубликованных в газете «Каспий») (мягаля). Вестник Пятигорского государственного Лингвистического Университета.№ 4, 2012
 • Вопросы искусства и литературы в публицистике Али бека Гусейнзаде.Одесса Англия. 2012
 • Əli bəy Hüseynzadə publisistikasında jurnalist peşəkarlığı. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
 • Əli bəy Hüseynzadə rus dilli mətbuatda. “Füyuzat” jurnalı,  № 4, 2013
 • Ə.Hüseynzadənin redaktorluq fəaliyyəti. “Füyuzat” jurnalı, № 4, 2015
 • Наличие аналитической жур­на­листики в азербайджано­языч­ной и русскоязычной прессе. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və təhsil, №5, 2016
 • Rus klassikləri və Ə.Hüseynzadə. “Füyuzat” jurnalı, Bakı, № 1 (87), 2016
 • Наличие художественных элементов литературы в публи­цистике (на примере эссе). Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 7, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009