Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Vəliyev Şamil Qiyas oğlu

Milli mətbuat tarixi kafedrasının professoru

Filologiya elmləri doktoru

iş telefonu: +(994) 12 538 62 09

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı ildə anadan olub.
 • 1977-1981-ci illərdə ADPU Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2007-ci ildən Mətbuat tarixi kafedrasının professorudur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1985-ci illərdə Səməd Vurğun adına ev-muzeyinin əməkdaşı olub.
 • 1985-2008-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 2012-2016-cı illər Jurnalistika fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-ci ildən BDU Jurnalistika fakültəsi, Mətbuat tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mətbuat tarixi və publisistika

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1991 may. "N.Gəncəvi -850“, Beynəlxalq elmi konfrans, Türkiyə, Ankara.
 • 2007 iyun. "İpək yolu üzərindəki əlkələrin ədəbiyyat və mədəniyyəti“, Beynəlxalq elmi konfrans, Özbəkistan, Daşkənd.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • "Füyuzat“ ədəbi məktəbi. Bakı,1999
 • XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidində poeziya problemləri (1895-1917). Bakı, 2004
 • Vəliyev Ş., Babayev Z. Azərbaycanda internet jurnalistikası: tarixi və perspektivləri. Bakı, 2007
 • "Füyuzat" ədəbi məktəbi. Bakı, 2009
 • Vəliyev Ş., Yaqublu N. Azərbaycan mətbuatı antologiyası. I hissə,  Bakı, 2010.
 • Azərbaycanədəbiyyatı və mətbuatından araşdırmalar. IIcild­də, Icild,  "Elm və təhsil" nəşriyyatı, (440 səh- 27,5 ç.v.). Bakı, 2011
 • Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası (mühacirət dövrü). "Elm və təhsil" nəşriyyatı. Bakı, 2013
 • Böyük ədib və mütəfəkkir Əli Bəy Hüseynzadə. "Elm" nəşriyyatı,  483 səh., Bakı, 2015
 • M. Ə. Rəsulzadə. Əsərləri. 1-ci cild (Tərtib edən və çapa hazırlayan). “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2016
 • M. Ə. Rəsulzadənin mühacirət dövrü yaradıcılığında tənqidçilik  fəaliyyəti. AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyat” məcmuəsi. XXIX  cild,  “Elm və təhsil”. Bakı, 2016
 • Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. Redaksiya heyəti. Bakı, 2018
Məqalələr
 • Ə.Hüseynzadənin "Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar". Azərbaycan SSR EA gənc alimlərinin "Böyük Oktyabr və müasirlik: ictimai elmlərin aktual problemləri“ mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, 1987
 • "Yaşıl qələm“ unudulmadı. Azərbaycan jurnalı. Bakı, №5, 1991
 • Əlibəy Hüseynzadənin dinə münasibəti. Cahan jurnalı. Bakı, №2, 1997
 • Naməlum məktublar. Azərbaycan jurnalı. Bakı, №1-2, 1993
 • Ümummilli lider Heydər Əliyev və mətbuat. "Yeni medianın humanitar aspektləri" H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013
 • "Həyat"dan başlanan yol. Böyük ədib və mütəfəkkir Əli Bəy Hüseynzadə toplusu. Bakı, 2015
 • M.Ə.Rəsulzadənin mühacirət dövrü tənqidçilik fəaliyyəti. AMEA-nın humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009