Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

MƏTBUAT TARİXİ VƏ İDEOLOJİ İŞ METODLARI KAFEDRASI

 1. Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrası 1971-ci ildə yaradılıb.

Kafedra Azərbaycan mətbuatı və ideoloji fikir tarixini, milli jurnalistikamızın tarixi ənənələrini, klassik publisistikanın elmi-nəzəri xüsusiyyətlərini öyrənir.

Hal-hazırda kafedranın əməkdaşlarının ümumi sayı 10 nəfərdir. Bunlardan 2 nəfər elmlər doktoru professor, 4 nəfər elmlər namizədi dosent,və 1nəfər baş laborantdır.

Filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qiyas oğlu Vəliyev 2005-ci ildən mətbuat tarixi və ideoloji iş metodlari kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Kafedranın tərkibi:

1.Vəliyev Şamil Qiyas oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor, kafedra müdiri
2.Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu - filologiya elmləri namizədi, professor
3.Rəhimova Sima İsrafil qızı – fəlsəfə elmləri namizədi, dosent
4.Mehdiyev Məmmədismayıl Əşrəf oğlu - tarix elmləri namizədi, dosent
5.Yaqublu Nəsiman Qara oğlu - tarix elmləri doktoru, baş müəllim
6.Əzimova Aygün Qubat qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
7.Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı -filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim


Elmi istiqamət: Kafedra Azərbaycan mətbuatı və ideoloji fikir tarixini, milli jurnalistikamızın tarixi ənənələrini, klassik publisistikanın elmi-nəzəri xüsusiyyətlərini öyrənir

Tədris olunan fənlər:

Bakalavr

 1. Azərbaycan jurnalistikası tarixi.
 2. «Füyuzat» jurnalistikası
 3. Azərbaycan mətbuat tarixinin tədqiqi məsələləri


Magistratura

1. Jurnalistika tarixinin müasir problemləri
2.Jurnalistika elminin tarixi və inkişafı
3. Mətbuat və ictimai rəy
4. İnformasiya cəmiyyətində jurnalistika
5. Dövri nəşrlərin öyrənilməsi metodikası
6. Klassik publisistik irsin toplanması və nəşri metodikası
7. Azərbaycan jurnalistika tarixi elmi tədqiqatlarda
8. Jurnalistika tarixi araşdırmaları və arxiv materialları
9. Azərbaycanda jurnalistika məktəblər

Əsas nəşrlər:

 • Yaqublu N. Azərbaycan legionerləri. B., 2005;
 • Yaqublu N. Azərbaycan – Polşa əlaqələrində M.Ə. Rəsulzadənin rolu. B., 2006;
 • Vəliyev Ş., Babayev Z. Azərbaycanda internet jurnalistikası: tarixi və perspektivləri. B., 2007;
 • Hüseynov Ş. Mətbu irsimizdən səhifələr. B., 2007;
 • Гусейнов Ш. Публицистическое наследие и современность. Б., 2007;
 • Гусейнов Ш. Нравственное наследие и современность. Б., 2007
 • Rəhimova S. Jurnalist etkası. B., 2007;
 • Yaqublu N., Rüstəmov İ. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. B., 2007;
 • Hüseynov Ş.  Nravstvennoe nasledie i sovremennost-Bakı,«Çənlibel» nəşriyyatı, 2007. 33 ç.v.
 • Hüseynov Ş.   Publiüistiçeskoe nasledie i sovremennostğ.-Bakı, «Elm» nəşriyyatı,  2007. 30  ç.v.
 • Hüseynov Ş.  Mətbu irsimizdən səhifələr. -Bakı, «Çənlibel» nəşriyyatı, 2007. 30  ç.v.
 • Yaqublu N., Rüstəmli A. Xarici ölkələrin jurnalistikası. Bakı, «Adiloğlu», 2007, 13  ç.v.
 • Rəhimova S. Jurnalist etikası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 10  ç.v.
 • «Azərbaycan-90».  Məqalələr toplusu. Bakı, 2009.
 • Yaqublu N. Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. Bakı, «Abşe­ron­nəşr», 2009, 20  ç.v
 • Vəliyev Ş. «Füyuzat» ədəbi məktəbi. Bakı, 2009.
 • Hüseynov Ş.   Müstəqilliyin çətin yolu...reallıqlar, düşüncələr.-Bakı,  «Elm» nəşriyyatı, 2009. 33  ç.v.
 • Hüseynov Ş.  M. Ə. Rəsulzadə-Azərbaycanda milli hərəkat. Naüionalğnoe dvijenie v Azerbaydjane (Təqdim edəni və ön sözün müəllifi). Bakı,  «Elm» nəşriyyatı, 2009. 8  ç.v.
 • Hüseynov Ş.  Ü. Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənarda qoyulmuş mətbu əsərləri .I hissə, -Bakı,   «Elm», 2009.
 • Yaqublu N. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi (Sovetlər dönəmi: 1920-1991-ci illər). Bakı, «Abşeron Nəşr», 2009, 20   ç.v.
 • Vəliyev Ş., Yaqublu N. Azərbaycan mətbuatı antologiyası. I hissə,  Bakı, 2010.
 • Hüseynov Ş. Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş və ixtisar edilmiş  əsərləri. II hissə,  Bakı, 2010.
 • Vəliyev Ş. Q. Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatından araşdırmalar. IIcild­də, Icild,  Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2011. (440 səh- 27,5 ç.v.)- Kitab
 • Vəliyev Ş. Q. Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatından araşdırmalar. IIcilddə, IIcild,  Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2011. (560 səh- 35 ç.v.)- Kitab
 • Vəliyev Ş., Yaqublu N. Azərbaycan mətbuatı antologiyası. II hissə,  Bakı, 2011.
 • Hüseynov Ş.  Müsavat Partiyası-100. Azərbaycan istiqlalının bayraqdarı.  Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2011
 • Yaqublu N. Azərbaycan mühacirət irsi. Bakı, «Abşeron Nəşr», 2011, 20   ç.v.
 • Yaqublu N. «Kaspi» qəzetinin yaranması və fəaliyyəti. Bakı, «Ozan», 2011. 14  ç.v.
 • Müsavat partiyası-100. Bakı,  «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2011. 19  ç.v.
 • Dünyaminqızı Qərənfil. AXC dövründə mətbuat  (1918-1920). Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2011.
 • Hüseynov Ş.  Məmməd Əmin Rəsulzadə.  Əsərləri .  «Elm», 2012,  38  ç.v.
 • Vəliyev Ş. Q."Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası (mühacirət dövrü)". «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2013
 • Hüseynov Ş."M.Ə.Rəsulzadənin əsaərləri" IV cild. Bakı, 2013
 • Hüseynov Ş."M.Ə.Rəsulzadə. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərləri". Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2013
 • Hüseynov Ş.Ö.F.Nemanzadə."Nəşri asarə dəvət". Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2013
 • Yaqublu N. "Məhəmməd Əmin Rəsulzasdə ensiklopediyası". Bakı, "Ol" MMC nəşriyyatı, 2013
 • Mehdiyev M. Azərbaycan jurnalistika tarixi(1832-1920).  Bakı, "Bakı Universiteti nəşriyyatı", 2013, Tədris metodiki vəsait
 • Yaqublu N. "Qafqaz islam ordusu Azərbaycanda". Bakı, "Ol" MMC nəşriyyatı, 2013
 • Quliyeva Q. Mətbuat-nicat yolu. Bakı,"ADPU" nəşriyyatı", 2013
 • Vəliyev Ş. Böyük ədib və mütəfəkkir Əli Bəy Hüseynzadə.Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2015, s.483
 • Mehdiyev M. Dövrün qlobal problemləri Ü.Hacıbəyov publisistikasında. Seçmə fənn üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Yaqublu N. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya."Kitab klubu", Bakı, 2015, 464s.
 • Yaqublu N. Məhəmməd Əmin Rəsulzasdə ensiklopediyası. "Azərbaycan Kültür Dərnəyi Yayınları", Ankara, 2015
 • Yaqublu N. Qafqaz islam ordusunun Azərbaycanda izləri. Bakı, "Kitab Klubu", 2015
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009